Ustalenie kosztu własnego, opłaty monopolowej oraz cen sprzedażnych spirytusu na cele konsumpcyjne i wyrobów Państwowego Monopolu Spirytusowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1947.41.206

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 czerwca 1947 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 31 maja 1947 r.
o ustaleniu kosztu własnego, opłaty monopolowej oraz cen sprzedażnych spirytusu na cele konsumcyjne i wyrobów Państwowego Monopolu Spirytusowego.

Na podstawie art. 14, 23, 41, 42 i 60 ust. 4 p.c. rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. o monopolu spirytusowym (Dz. U. R. P. z 1932 r. Nr 63, poz. 586, z 1933 r. Nr 84, poz. 615, z 1934 r. Nr 96, poz. 863, Nr 110, poz., 976, z 1935 r. Nr 96, poz. 599, z 1938 r., Nr 21, poz. 168, z 1944 r. Nr 9, poz. 45, Nr 12, poz. 65, z 1945 r. Nr 12, poz. 67, Nr 31, poz. 185, Nr 34, poz. 206, z 1946 r. Nr 64, poz. 355 i z 1947 r. Nr 29, poz. 122) zarządzam, co następuje:
1.
Opłatę monopolową od 1 litra spirytusu 100° na cele konsumcyjne, wyrobionego w kraju, ustala się w wysokości - zł 800.
2.
Dodatek do ustalonej w ust. 1 opłaty, o którym mowa w art. 42 ust. 1 lit. b) wspomnianego rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r., ustala się w wysokości - zł 200.
3.
Opłatę monopolową od spirytusu, sprowadzonego z zagranicy do celów wyszczególnionych w § 2 niniejszego rozporządzenia, oraz od spirytusu zawartego w wyrobach wymienionych w § 2, sprowadzonych z zagranicy, ustala się za 1 litr 100° w wysokości - zł 1.000.
1.
Cenę sprzedażną spirytusu do wyrobu wódek gatunkowych i esencyj, do konserwacji napojów winnych i soków oraz wszelkich artykułów spożywczych, wydanego do naczyń odbiorcy w składnicy wskazanej przez Państwowy Monopol Spirytusowy, ustala się za 1 litr 100° w wysokości -- zł 1.200.
2.
W cenie tej mieści się koszt własny spirytusu oczyszczonego na cele konsumcyjne w wysokości zł 200 za 1 litr spirytusu 100°, ustalony łącznie z kosztem oczyszczania spirytusu, wynoszącym wraz z kosztami transportu, stratami drogowymi, magazynowymi i aparatowymi, premiami oraz kosztami administracji zł 25 od 1 litra 100°.
Do ceny ustalonej w § 2 niniejszego rozporządzenia dolicza się za spirytus podwójnie oczyszczony od 1 litra 100° zł 25.
1.
Detaliczne ceny sprzedażne wyrobów monopolowych konsumcyjnych łącznie z butelką ustala się, jak następuje:
Rodzaj wyrobów1,00 l0,70 l0,50 l0,35 l0,25 l
złotych
a) wódki czyste
zwykła
mocy 40°500.-370.-260.-190.-140.-
mocy 45°550.--280.--150.-
wyborowa
mocy 40°600.--310.--160.-
mocy 45°700.--360.--190.-
specjalne:
"Perła" mocy 40°500.--260.--140.-
"Kryształ" mocy 45°750.--380.--200.-
b) spirytus do celów domowo-leczniczych
mocy 95°1.250.--640.--330.-
spirytus wyborowy specjalnej produkcji
mocy 95°1.400.--720.--370.-
2.
Wymienione w ust. 1 wyroby Państwowego Monopolu Spirytusowego będą sprzedawane w miarę posiadanych zapasów.
Zapasy wódek czystych oraz spirytusu butelkowanego do celów domowo-leczniczych i spirytusu butelkowanego wyborowego specjalnej produkcji, jakie w dniu 1 czerwca 1947 r. znajdować się będą we wszystkich zakładach sprzedaży takich wyrobów (hurtownie, detaliczne zakłady sprzedaży w naczyniach zamkniętych oraz z prawem wyszynku), podlegają dodatkowej opłacie w wysokości różnicy pomiędzy cenami detalicznymi ustalonymi w rozporządzeniu Ministra Skarbu z dnia 9 stycznia 1947 r. (Dz. U. R. P. Nr 6, poz. 33) a cenami detalicznymi ustalonymi w rozporządzeniu niniejszym z uwzględnieniem przysługującego od tych cen rabatu sprzedawcy. Dodatkowej opłacie podlegają również przesyłki wódek czystych oraz spirytusu butelkowanego wysłane do wymienionych wyżej zakładów sprzedaży przed dniem 1 czerwca 1947 r. i w tym dniu lub po tym terminie otrzymane przez odbiorcę.
Przedsiębiorcy hurtowni oraz zakładów detalicznej sprzedaży, z wyjątkiem Państwowego Monopolu Spirytusowego, obowiązani są złożyć właściwemu rejonowi kontroli akcyzowej zgłoszenia w dwóch egzemplarzach o zapasach spirytusu butelkowanego oraz wódek czystych, posiadanych w dniu 1 czerwca 1947 r. Odbiorcy przesyłek wysłanych przed dniem 1 czerwca 1947 r., a odebranych po tym terminie, są obowiązani zgłosić je właściwemu rejonowi kontroli akcyzowej w przeciągu 2 dni po odbiorze. Zgłoszenie zapasów ma zawierać dane co do ilości, rodzaju i mocy wódek czystych i spirytusu butelkowanego, imię, nazwisko i adres właściciela oraz miejsce przechowywania zapasów.
1.
Urzędnicy kontroli akcyzowej obowiązani są niezwłocznie przystąpić do sprawdzania zapasów spirytusu butelkowanego i wódek czystych w przedsiębiorstwach handlowych wymienionych w § 5, nie oczekując nadesłania zgłoszenia.
2.
O przesyłkach spirytusu i wódek czystych wysłanych przed dniem 1 czerwca 1947 r., a które mogą być otrzymane po tym terminie, miejscowa kontrola akcyzowa winna niezwłocznie zawiadomić kontrolę akcyzową miejsca odbioru.
3.
Wszelkie czynności związane ze składaniem zgłoszeń i sprawdzaniem zapasów winny być zakończone najpóźniej w ciągu 10 dni od dnia ogłoszenia niniejszego rozporządzenia.
Na obydwu egzemplarzach sprawdzonego zgłoszenia urzędnik kontroli akcyzowej winien wpisać przypadającą kwotę dodatkowej opłaty. Jeden egzemplarz zgłoszenia należy pozostawić przedsiębiorcy, który obowiązany będzie wpłacić dodatkową opłatę do P. K. O. na konto Dyrekcji Państwowego Monopolu Spirytusowego Nr I-500 do dnia 30 czerwca 1947 r., pokwitowanie zaś okazać właściwemu urzędowi akcyzowemu w celu odnotowania na drugim egzemplarzu zgłoszenia.
Urząd akcyzowy może na prośbę obowiązanych do uiszczenia dodatkowej opłaty zezwolić na spłacenie należnej kwoty w 3 ratach miesięcznych z zastrzeżeniem uiszczenia odsetek 6% w stosunku rocznym.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 czerwca 1947 r. Równocześnie traci moc obowiązującą rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 9 stycznia 1947 r. o ustaleniu kosztu własnego, opłaty monopolowej oraz cen sprzedażnych spirytusu na cele konsumcyjne i wyrobów Państwowego Monopolu Spirytusowego (Dz. U. R. P. Nr 6, poz. 33).