Ustalenie kosztu własnego, opłaty monopolowej oraz cen sprzedażnych spirytusu na cele konsumcyjne i wyrobów Państwowego Monopolu Spirytusowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1947.6.33

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 stycznia 1947 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 9 stycznia 1947 r.
o ustaleniu kosztu własnego, opłaty monopolowej oraz cen sprzedażnych spirytusu na cele konsumcyjne i wyrobów Państwowego Monopolu Spirytusowego.

Na podstawie art. 14, 23, 41 i 42 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. o monopolu spirytusowym, opodatkowaniu kwasu octowego i drożdży oraz sprzedaży napojów alkoholowych (Dz. U. R. P. Nr 63, poz. 586 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:
1.
Opłatę monopolową od 1 litra spirytusu 100° na cele konsumcyjne, wyrobionego w kraju, ustala się w wysokości - zł 500.
2.
Dodatek do ustalonej w pkt 1 opłaty, o którym mowa w art. 42 ust. 1 lit. b) wspomnianego rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r., ustala się w wysokości - zł 125.
3.
Opłatę monopolową od spirytusu, sprowadzonego z zagranicy do celów wyszczególnionych w § 2 niniejszego rozporządzenia, oraz od spirytusu zawartego w wyrobach wymienionych w § 2, sprowadzonych z zagranicy, ustala się za 1 litr 100° w wysokości - zł 625.
1.
Cenę sprzedażną spirytusu do wyrobu wódek gatunkowych i esencyj, do konserwacji napojów winnych i soków oraz wszelkich artykułów spożywczych, wydanego do naczyń odbiorcy w składnicy wskazanej przez Państwowy Monopol Spirytusowy, ustala się za 1 litr 100° w wysokości - zł 725.
2.
W cenie tej mieści się koszt własny spirytusu oczyszczonego na cele konsumcyjne w wysokości zł 100 za litr spirytusu 100°, ustalony łącznie z kosztem oczyszczania spirytusu, wynoszącym wraz z kosztami transportu, stratami drogowymi, magazynowymi i aparatowymi, premiami oraz kosztami administracji zł 15 od 1 litra 100°.
Do ceny ustalonej w § 2 niniejszego rozporządzenia dolicza się za spirytus podwójnie oczyszczony od 1 litra 100° zł 15.
1.
Detaliczne ceny sprzedażne wyrobów monopolowych konsumcyjnych łącznie z butelką ustala się, jak następuje:
Rodzaj wyrobów1 l0,7 l0,5 l0,35 l0,25 l
złotych
a) wódki czyste:
zwykła
mocy 40°290 -210 -150 -115 -80 -
mocy 45°325 -165 --85 -
wyborowa mocy 45°365 -185 --95 -
specjalne:
»Perła« mocy 40°360 --185 --95 -
»Kryształ« mocy 40°400 --205 --105 -
b) spirytus do celów domowo-leczniczych mocy 95°700 --360 --180 -
c) spirytus wyborowy specjalnej produkcji mocy 95°970 --490 --250 -
2.
Wymienione w ust. 1 wyroby Państwowego Monopolu Spirytusowego będą sprzedawane w miarę posiadanych zapasów.
Zezwolenia na sprzedaż spirytusu i wyrobów Państwowego Monopolu Spirytusowego po cenach ulgowych, wydane na podstawie § 5 rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 10 września 1945 r. (Dz. U. R. P. Nr 35, poz. 210) tracą swą ważność z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Równocześnie traci moc obowiązującą rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 10 września 1945 r. o ustaleniu kosztu własnego, opłaty monopolowej oraz cen sprzedażnych spirytusu na cele konsumcyjne i wyrobów Państwowego Monopolu Spirytusowego (Dz. U. R. P. Nr 35, poz. 210).