Ustalenie jakości handlowej tusz wieprzowych. - Dz.U.2004.154.1630 - OpenLEX

Ustalenie jakości handlowej tusz wieprzowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.154.1630

Akt utracił moc
Wersja od: 6 lipca 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 29 czerwca 2004 r.
w sprawie ustalania jakości handlowej tusz wieprzowych

Na podstawie art. 34 pkt 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 44, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
Ustala się klasę "S" jakości handlowej tusz wieprzowych, określoną w art. 3 ust. 3 rozporządzenia 3220/84/EWG z dnia 13 listopada 1984 r. ustanawiającego wspólnotową skalę klasyfikacji tusz wieprzowych (Dz. Urz. WE L 301 z 20.11.1984).
Masę tuszy wieprzowej określa się dla tuszy wykrwawionej i wytrzewionej, podzielonej wzdłuż linii środkowej na półtusze, bez oczu, ucha środkowego, mózgu, rdzenia kręgowego, języka, szczeciny, racic, narządów rodnych, sadła, nerek, przepony i nóżki przepony.
1.
Masę tuszy wieprzowej, o której mowa w § 2, zwiększa się o 0,57 % masy ciepłej tuszy.
2.
Masę tuszy wieprzowej, innej niż określona w § 2, koryguje się wskaźnikami określonymi w przepisach w sprawie szczegółowego zakresu zbieranych danych rynkowych.
W przypadku określenia masy tuszy wieprzowej po upływie 45 minut od chwili dokonania kłucia, masę koryguje się w sposób określony w art. 2 ust. 2 rozporządzenia 2967/85/EWG z dnia 24 października 1985 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania wspólnotowej skali klasyfikacji tusz wieprzowych (Dz. Urz. WE L 285 z 25.10.1985).
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 135, poz. 1145 i Nr 166, poz. 1360, z 2003 r. Nr 208, poz. 2020 i Nr 223, poz. 2220 i 2221 oraz z 2004 r. Nr 42, poz. 386 i Nr 96, poz. 959.