Dziennik Ustaw

Dz.U.1964.5.38

| Akt utracił moc
Wersja od: 18 lutego 1964 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŻEGLUGI
z dnia 30 grudnia 1963 r.
w sprawie ustalenia granicy terytorialnej morskiego portu rybackiego w Mrzeżynie.

Na podstawie art. 6 ust. 1 dekretu z dnia 2 lutego 1955 r. o terenowych organach administracji morskiej (Dz.U. Nr 6, poz. 35) zarządza się, co następuje:
§  1. Granicę terytorialną morskiego portu rybackiego w Mrzeżynie ustala się, jak następuje:

Poczynając od punktu granicznego nr 1 położonego na zachodnim brzegu rzeki Rega w odległości 2 m od mostu betonowego granica portu biegnie 292 m zachodnim brzegiem rzeki w kierunku północno-wschodnim do punktu granicznego nr 2 położonego przy brzegu rzeki. W punkcie granicznym nr 2 granica skręca pod kątem 210o i biegnie linią prostą 186 m na północ do punktu granicznego nr 3, przecinając umocnienie brzegowe i włączając je do granic portu. Od punktu granicznego nr 3 granica biegnie zewnętrzną krawędzią falochronu zachodniego do punktu granicznego nr 4 położonego na główce falochronu. Od punktu granicznego nr 4 granica biegnie linią prostą na północ do główki falochronu wschodniego przecinając ujście rzeki Rega, po czym biegnie zewnętrzną krawędzią falochronu wschodniego w kierunku południowo-wschodniego do punktu granicznego nr 5 położonego przy nasypie falochronu wschodniego. Od punktu granicznego nr 5 granica skręca pod kątem 275o i biegnie 7 m na wschód wzdłuż brzegu morskiego do punktu granicznego nr 6, następnie skręca pod kątem 95o i biegnie 350 m linią łamaną na południe wzdłuż brzegu rzeki Rega po zewnętrznej stronie drogi poprzez punkty graniczne nr nr 7, 8, 9, 10, 11 i 12 - przecinając drogę betonową prowadzącą do portu - do punktu granicznego nr 13 położonego przy południowej krawędzi drogi betonowej wiodącej do portu włączając drogę w granice portu. Od punktu granicznego nr 13 granica skręca pod kątem 255o i biegnie 66 m linią łamaną na południowy wschód po południowej krawędzi drogi betonowej poprzez punkty graniczne nr 14 i nr 15 do punktu granicznego nr 16 położonego na skrzyżowaniu drogi betonowej z drogą polną (gruntową), wyłączając drogę betonową z granic portu. Od punktu granicznego nr 16 granica skręca pod kątem 110o i biegnie 71 m linią łamaną na południowy zachód po zachodniej stronie krawędzi drogi wiodącej do portu poprzez punkty graniczne nr nr 17, 18, 19 i 20 do punktu granicznego nr 21 położonego przy budynku, następnie skręca pod kątem 270o na południowy wschód i biegnie linią łamaną poprzez punkt graniczny nr 22 do punktu granicznego nr 23 położonego przy skrzyżowaniu drogi bitej z drogą gruntową wiodącą do portu. Od punktu granicznego nr 23 granica skręca pod kątem 70o na południowy zachód i biegnie linią prostą 41 m wzdłuż zachodniej krawędzi drogi bitej poprzez punkt granicznynr 24 do punktu granicznego nr 25 położonego przy skrzyżowaniu drogi bitej z drogą wiodącą do portu. Od punktu granicznego nr 25 granica skręca pod kątem 125o i biegnie 62 m na północny zachód wzdłuż północnej krawędzi drogi, wyłączając ją z granic portu, do punktu granicznego nr 26, następnie skręca pod kątem 270o i biegnie 5 m na południowy zachód - przecinając tę drogę - do punktu granicznego nr 27 położonego na południowej krawędzi drogi. Od punktu granicznego nr 27 granica skręca pod kątem 90o i biegnie 3 m na północny zachód do punktu granicznego nr 28, dalej skręca pod kątem 245o i biegnie linią prostą 27 m na południowy zachód do punktu granicznego nr 29, położonego 1 m od torów kolejki wąskotorowej, potem skręca pod kątem 100o i biegnie 7 m na północny zachód do punktu granicznego nr 30 położonego po północnej stronie torów w odległości 8 m od brzegu rzeki Rega. Od punktu granicznego nr 30 granica skręca pod kątem 270o i biegnie 8 m na południowy zachód wzdłuż toru kolejowego, wyłączając go z granic portu, do punktu granicznego nr 31 położonego po południowej stronie torów w odległości 8 m od brzegu rzeki Rega. Od punktu granicznego nr 31 granica skręca pod kątem 270o i biegnie 20 m na południowy wschód po południowej stronie torów do punktu granicznego nr 32, wyłączając dworzec i tory kolejki z granic portu. Od punktu granicznego nr 32 granica skręca pod kątem 90o i biegnie 81 m linią prostą na południowy zachód do punktu granicznego nr 33 położonego na dole skarpy nasypu drogi bitej prowadzącej z Mrzeżyna przez most, następnie skręca pod kątem 90o i biegnie 60 m na północny zachód wzdłuż nasypu drogi poprzez punkt graniczny nr 34, położony przy samym brzegu rzeki Rega, przecina linią prostą rzekę Rega i dochodzi do punktu granicznego nr 1.

§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.