§ 1. - Ustalenie granic niektórych gmin i miast, nadanie niektórym miejscowościom statusu miasta, zmiana nazwy gminy oraz siedzib władz niektórych gmin.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1427

| Akt obowiązujący
Wersja od: 31 grudnia 2019 r.
§  1. 
Z dniem 1 stycznia 2018 r. ustala się granice następujących gmin:
1)
w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie włocławskim - gminy Choceń i gminy Włocławek przez włączenie do dotychczasowego obszaru gminy Choceń części obszaru obrębu ewidencyjnego Łagiewniki, to jest działki ewidencyjnej nr 16/1, o powierzchni 0,13 ha, z gminy Włocławek;
2)
w województwie mazowieckim:
a)
miasta na prawach powiatu Ostrołęka i w powiecie ostrołęckim - gminy Rzekuń przez włączenie do dotychczasowego obszaru miasta na prawach powiatu Ostrołęka części obszaru obrębu ewidencyjnego Nowa Wieś Wschodnia, to jest działek ewidencyjnych nr 1/1, 1/2, 2/l-2/5, 3, 4/3-4/7, 5/2, 5/5, 5/6, 5/8-5/15, 5/17-5/20, 6, 7/l-7/3, 8-11, 12/1-12/3, 13/1-13/4, 14, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17/3, 17/5, 18/1, 18/2, 18/6, 19/1, 19/2, 20/1-20/3, 21/1-21/5, 22-30, 31/1, 31/2, 32, 33/2-33/4, 34/1, 35/1, 36/1, 37/2-37/10, 38, 39, 40/2-40/8, 41, 42/1, 42/2-42/6, 42/8-42/13, 42/15, 42/16, 43/2, 43/5, 43/6, 43/8-43/16, 44/1, 44/2, 45/3-45/10, 46-60, 61/1, 61/2, 62/1, 62/2, 63-71, 72/2, 73-75, 76/4, 76/6, 77, 78/2, 79, 80/3, 80/4, 81, 82/2, 83, 84/2, 85, 86/2, 87, 88/2, 89, 90/2, 91, 92/2, 94-112, 113/1, 113/2, 114/1, 114/2, 115, 116, 117/1, 117/2, 118-130, 131/4, 132/4, 133/4, 134/4, 135/7, 135/9, 136/5, 137/4, 138/4, 139/2, 140/4, 140/6, 141/2, 142/2, 142/4, 143/2, 144/4, 145/4, 146/4, 147/4, 148-156, 157/2, 158/2, 159, 160/2, 161/2, 162/2, 163/2, 164/2, 165/2, 166, 415-419, 421/4, 422/2, 423, 439-450, 452 i 453, o łącznej powierzchni 207,99 ha, części obszaru obrębu ewidencyjnego Goworki, to jest działek ewidencyjnych nr 1-7, 8/1, 8/2, 9-11, 12/1-12/3, 13/1, 13/2, 14-16, 17/2-17/4, 18/1, 18/3, 18/4, 19/1, 19/2, 20/1, 20/2, 21, 22/3, 22/7-22/12, 23, 24, 25/1, 25/2, 26-32, 33/2, 34/2, 35-37, 38/2, 39, 102 i 152, o łącznej powierzchni 79,09 ha, części obszaru obrębu ewidencyjnego Ławy, to jest działek ewidencyjnych nr 1/3-1/6, 1/8, 1/9, 2/3-2/9, 3/9, 3/11-3/17, 3/19-3/22, 4/1, 5/2, 5/83, 6/1, 6/7-6/10, 7/3, 7/5, 7/6, 8/2-8/4, 8/8, 8/10, 8/11, 9-19, 20/1, 21/1, 22/1, 23/1, 24/1, 25/5, 26/5, 27/5, 28/7, 29/5, 30/4, 31/5, 32/4, 33/4, 34/4, 35/4, 36/2, 37/2, 38/2, 39/2 i 40/2, o łącznej powierzchni 195,67 ha, z gminy Rzekuń,
b)
w powiecie ostrołęckim - gminy Czarnia i gminy Myszyniec przez włączenie do dotychczasowego obszaru gminy Czarnia części obszaru obrębu ewidencyjnego Olszyny, to jest działek ewidencyjnych nr 163/1, 163/2, 164-171, 172/1, 172/2, 173/1, 173/2, 174-191, 192/1, 192/2, 193, 194, 196-198, 199/1, 199/2, 200-218, 220-248, 252, 253, 254/1, 254/2, 256, 1767 i 1777 oraz części działki ewidencyjnej nr 195 (woda płynąca), o łącznej powierzchni 98,70 ha, części obszaru obrębu ewidencyjnego Charciabałda, to jest działki ewidencyjnej nr 3201, o powierzchni 33,53 ha, z gminy Myszyniec. Część działki ewidencyjnej nr 195 jest wyodrębniona przez linię biegnącą od punktu granicznego należącego do działek ewidencyjnych nr 256 i 258 oznaczonego identyfikatorem ewidencyjnym 3244 do punktu granicznego należącego do działek ewidencyjnych nr 255 i 257 oznaczonego identyfikatorem ewidencyjnym 3214;
3)
w województwie śląskim, w powiecie zawierciańskim - gminy Ogrodzieniec i gminy Pilica przez włączenie do dotychczasowego obszaru gminy Ogrodzieniec części obszaru obrębu ewidencyjnego Biskupice, to jest działek ewidencyjnych nr 431, 432, 433/1, 433/2, 452, 453, 459, 460/1, 460/2, 465, 466, 605/2-605/5 i 606 oraz części działki nr 550 (droga publiczna), o łącznej powierzchni 11,30 ha, z gminy Pilica. W południowym narożniku działki nr 452 będącym punktem granicznym oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków identyfikatorem 1951 projektowana linia graniczna przecina działkę drogową nr 550 pod kątem prostym i łączy się z granicą działki nr 584 na linii wyznaczonej przez jej punkty graniczne oznaczone w ewidencji gruntów i budynków identyfikatorami 1946 i 206;
4)
w województwie wielkopolskim, w powiecie konińskim - gminy Stare Miasto i miasta na prawach powiatu Konin przez włączenie do dotychczasowego obszaru gminy Stare Miasto części obszaru obrębu ewidencyjnego Przydziałki, to jest działek ewidencyjnych nr 85/29, 85/32, 563/2 i 564/4, o łącznej powierzchni 0,15 ha oraz części obszaru obrębu ewidencyjnego Pawłówek, to jest działek ewidencyjnych nr 308/1, 328/4, 328/5, 329/4, 329/5, 330/5, 333/11, 333/13 i 519/1, o łącznej powierzchni 3,76 ha, z miasta na prawach powiatu Konin.