Dziennik Ustaw

Dz.U.1930.17.131

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 marca 1930 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRÓW: SPRAW WOJSKOWYCH ORAZ PRZEMYSŁU I HANDLU
z dnia 16 grudnia 1929 r.
o ustaleniu cenzusu, na którego podstawie oficerowie polskiej marynarki wojennej mogą uzyskać odpowiednie dyplomy oficerów polskiej marynarki handlowej.

Na podstawie art. 13 punkt a) i art. 17 punkt a) ustawy z dnia 6 lipca 1923 r. o stanowiskach oficerskich w polskiej marynarce handlowej (Dz. U. R. P. Nr. 75, poz. 588), w brzmieniu ustalonem rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 lutego 1928 r. (Dz. U. R. P. Nr. 22, poz. 200) zarządza się co następuje:
§  1. Oficerowie korpusu morskiego polskiej marynarki wojennej mogą otrzymać bez składania egzaminów odpowiednie dyplomy oficerów nawigacyjnych polskiej marynarki handlowej, o ile wykażą się odpowiednią praktyką pływania w kampanji czynnej morskiej, odbytą po otrzymaniu stopnia podporucznika, mianowicie:
a) dyplom kapitana żeglugi wielkiej - po 48 miesiącach pływania,
b) dyplom kapitana żeglugi małej - po 36 miesiącach pływania,
c) dyplom porucznika żeglugi wielkiej - po 24 miesiącach pływania,
d) dyplom porucznika żeglugi małej - bez praktyki pływania.
§  2. Oficerowie korpusu technicznego polskiej marynarki wojennej mogą otrzymać bez składania egzaminów odpowiednie dyplomy oficerów mechaników polskiej marynarki handlowej, o ile wykażą się odpowiednią praktyką przy obsłudze maszyn okrętowych w kampanji czynnej morskiej, odbytą po otrzymaniu stopnia podporucznika, mianowicie:
a) dyplom mechanika I klasy - po 48 miesiącach takiej praktyki,
b) dyplom mechanika II klasy - po 36 miesiącach takiej praktyki,
c) dyplom mechanika III klasy - po 12 miesiącach takiej praktyki.

Połowa wymienionej wyżej praktyki może być odbyta w warsztatach okrętowych, przyczem każde dwa miesiące pracy w warsztatach będą zaliczone za jeden miesiąc praktyki przy obsłudze maszyn okrętowych w czynnej kampanji morskiej.

§  3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.