Ustalenie ceny sprzedażnej poszczególnych gospodarstw i parcel gruntowych i rozrachunku z ich nabywcami.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.44.467

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 maja 1924 r.

ROZPORZĄDZENIA
MINISTRA REFORM ROLNYCH I MINISTRA SKARBU
z dnia 10 maja 1924 r.
wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Dóbr Państwowych, w przedmiocie ustalenia ceny sprzedażnej poszczególnych gospodarstw i parcel gruntowych i rozrachunku z ich nabywcami.

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 15 lipca 1920 r. o wykonaniu reformy rolnej (Dz. U. R. P. № 70 poz. 462), oraz rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dn. 20 stycznia 1924 r., o określeniu wartości przedmiotów majątkowych, oraz zaciąganiu i dochodzeniu zobowiązań w złotych (Dz. U. R. P. № 7 poz. 64), i rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 kwietnia 1924 r., o zmianie ustroju pieniężnego (Dz. U. R. P. № 34 poz. 351), zarządza się co następuje:
Ceny sprzedażne poszczególnych gospodarstw i parce! gruntowych (gruntów i zabudowań) odsprzedawanych przez Urzędy Ziemskie, ustalone w ilościach żyta zgodnie z instrukcją Ministra Reform Rolnych, wydana w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Dóbr Państwowych oraz z Ministrem Skarbu, oraz zadatki i kwoty na poczet tych cen kupna-sprzedaży wpłacone przez nabywców w różnym czasie, przed dniem ogłoszenia niniejszego rozporządzenia i przeliczone na ilości żyta, w myśl tej instrukcji - podlegają przeliczeniu na złota przez pomnożenie ilości żyta przez mnożnik 20 (dwadzieścia).
Zadatki i kwoty wpłacane na poczet ceny kupna-sprzedaży (§ 1), po dniu ogłoszenia niniejszego rozporządzenia, winny być przyjmowane i zaliczane. wprost w złotych zgodnie z rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 kwietnia 1924 r. o zmianie ustroju pieniężnego (Dz. U. R. P. № 34 poz. 351).
Do sumy szacunkowej gruntów (użytków rolnych) dolicza się 3%, na tworzenie specjalnych funduszów na sfinansowanie osadnictwa i parcelacji.
W miejscowościach, gdzie obowiązują przepisy katastralne, stosunek poszczególnych klas, podanych w Instrukcji Ministra Reform Rolnych z dn. 4 września 1923 r., wydanych w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Dóbr Państwowych, oraz z Ministrem Skarbu w przedmiocie ustalenia ceny sprzedażnej poszczególnych gospodarstw i parcel gruntowych, i rozrachunku z ich nabywcami (Monitor Polski № 219 poz. 286), do klas katastralnych, ustala Minister Reform Rolnych, w porozumieniu z Ministrem Skarbu.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.