Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.45.276

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 maja 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU
z dnia 12 maja 1920 r.
w sprawie ustalenia cennika skór gotowych.

Na podstawie art. 2 dekretu w przedmiocie skór i garbników (Dziennik Praw 1919 N° 14 poz. 157) ustanawia się następujący cennik na skóry wydawane garbarniom od dn. 15 października 1919 roku.
..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

..................................................

Uwagi: 1) Ceny towaru gotowego rozumieją się loco najbliższa stacja kolejowa lub wodna, bez opakowania, tylko związane w paczki.

2) Skóry podeszwiane winny być suche, nieobciążone, dobrze przegarbowane, niełamiące się i nierozdzierające się. Skóry nieodpowiadające powyższym warunkom przyjmowane będą po cenach niższych a mianowicie:

a) za niewielkie uszkodzenie i niedogarbowanie potrąca się od 5 do 20%, zgodnie z orzeczeniem Komisji Odbiorczej.

b) za popsute w garbowaniu, łamiące się, rozdzierające się, potrąca się od 20 do 100%.

c) skóry sztucznie obciążone będą zabierane przez Komisje bezwzględnie i płacone po cenach, równych połowie wartości, a winni pociągani do odpowiedzialności sądowej.

3) Skóry juchtowe winny być dobrze wygarbowane, miękko wyrobione, równo szpaltowane, o nieuszkodzonem liczku, bez zacięć, dziur i wągrów. Nieodpowiadające tym warunkom skóry przyjmowane będą po cenach niższych.

a) za skóry ze sporadycznemi zacięciami i nierówno szpaltowane, z niewielkiem uszkodzeniem liczka, potrąca się od 5 do 10%.

b) za oprzałe, dziurawe, twarde, niedogarbowane, z pękającem przy składaniu we czworo liczkiem, potrąca się do 40% wartości, stosownie do uznania Komisji.

4) Skóry chromowe (ssaki i bukaty) winny być dobrze wygarbowane, miękko wyrobione, ścisłe i dostatecznie natłuszczone, o nieuszkodzonem liczku, bez zacięć, dziur i wągrów. Nieodpowiadające tym warunkom skóry przyjmowane będą po cenach niższych.

a) za skóry ze sporadycznemi zacięciami, nierówno falcowane i rzadkie potrąca się od 5 do 10%.

b) za oprzałe, dziurawe, mało natłuszczone i twarde potrąca się do 40% stosownie do uznania Komisji.

5) Skóry surowcowe winny być czyste, dobrze oczyszczone z mizdry, dobrze wygarbowane czyli nawskroś tłuszczem przejęte, z równym przecięciem, miękkie a więc niełamiące się po wymoczeniu i wysuszeniu i niepowinny zawierać wilgoci, jednocześnie nadmiaru tłuszczu, wypływającego łatwo na wierzch przy wyciskaniu, skóry zepsute w garbowaniu i nienadające się do użytku zabierane będą bez wynagrodzenia, a garbarnia traci prawo przydziału.

6) Wszelkie potrącenia cen winny być umotywowane w protokule przez Komisję Odbiorczą.

Cennik powyższy obowiązuje na terenach b. zaborów: rosyjskiego i austrjackiego od dn. 1 maja 1920 roku.

Jednocześnie rozporządzenie z dn. 30. I. 1920 r. Dz. Ustaw № 23 poz. 130 zostaje uchylone.

Warszawa, dnia 12 maja 1920 r.