Ustalenie cen sprzedażnych spirytusu na cele niekonsumcyjne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1945.3.11

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 stycznia 1945 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 15 stycznia 1945 r.
wydane w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu, Aprowizacji i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych, o ustaleniu cen sprzedażnych spirytusu na cele niekonsumcyjne.

Na podstawie art. 45 i 71 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. o monopolu spirytusowym, opodatkowaniu kwasu octowego i drożdży oraz sprzedaży napojów alkoholowych (Dz. U. R. P. Nr 63, poz. 586) zarządzam, co następuje:
Ustala się dwie kategorie cen sprzedażnych:
a)
ceny pierwszej kategorii stosuje się przy sprzedaży na podstawie przydziałów urzędowych dla odbiorców, pracujących względnie produkujących po cenach reglamentowanych,
b)
ceny drugiej kategorii stosuje się przy wolnej sprzedaży dla wszystkich pozostałych odbiorców.

Ceny przy sprzedaży dla potrzeb wojska zostaną ustalone oddzielnie dodatkowym rozporządzeniem.

W zleceniu na sprzedaż musi być wyraźnie wskazana kategoria cen; zlecenie wystawione bez wskazania kategorii cen jest nieważne.

Cenę sprzedażną łącznie z opłatami monopolowymi, określonymi w rozporządzeniu Ministra Skarbu z dnia 15 stycznia 1945. r. o ustaleniu opłaty monopolowej od spirytusu na niektóre cele niekonsumcyjne (Dz. U. R. P. Nr 3, poz. 12) za 1 litr spirytusu 100%, przeznaczonego do zużycia w kraju, a wydanego na niżej wyszczególnione cele do naczyń odbiorcy ze składu, wyznaczonego przez Państwowy Monopol Spirytusowy, ustala się w wysokości następującej:
a)
Za rektyfikat I gat. lub spirytus odwodniony do wyrobów galenowych, środków leczniczych, specyfików farmaceutycznych, alkoholu absolutnego w laboratoriach, do użytku aptecznego i szpitalnego, na cele naukowo-laboratoryjne oraz dezynfekcyjne dla zakładów leczniczych (szpitali, ambulatoriów, klinik, sanatoriów i t. p.) z wyjątkami przewidzianymi w ust. c) i d) niniejszego paragrafu
Kat. I.

Kat. II.

45.-800.-
b)
Za spirytus surowy lub spirytusy rektyfikowane poślednich gatunków do wyrobu octu
Kat. I.

Kat. II.

10.-600.-
c)
Za rektyfikat I gat. lub spirytus odwodniony na cele naukowo-laboratoryjne dla wyższych zakładów naukowych oraz szkół zawodowych za zaświadczeniami Ministerstwa Oświaty
Kat. I.

Kat. II.

16.-800.-
d)
Za spirytus do wyrobu: eteru, politur, lakierów, syntetycznych środków leczniczych, preparatów organoterapeutycznych, materiałów wybuchowych, do stabilizacji ziół i na wszelkie inne cele przemysłowe z wyłączeniem przemysłów artykułów spożywczych, za spirytus skażony na cele dezynfekcyjne dla zakładów leczniczych (szpitali, ambulatoriów, klinik, sanatoriów i t. p.) oraz do celów napędowych łącznie ze środkiem skażającym:

1. Za rektyfikat I gat. lub spirytus odwodniony

Kat. I.

Kat. II.

8.-800.-

2. Za spirytus surowy lub spirytusy rektyfikowane poślednich gatunków

Kat. I.

Kat. II.

6.-600.-
Do cen ustalonych w § 2 rozporządzenia niniejszego dla rektyfikatu I gat. dolicza się za rektyfikat wyborowy
Kat. I.

Kat. II.

2.-40.-
Za denaturat mocy 92% cenę sprzedażną w detalu ustala się:
Kat. I.

Kat. II.

za 1 litr łącznie z butelką6.-200.-
za 0,5 litra łącznie z butelką3.50100.-
Z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia traci moc obowiązującą rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 17 lipca 1937 r. (Dz. U. R. P. Nr 59, poz. 465).
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.