Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.77.535

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 września 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 16 września 1921 r.
w przedmiocie ustalenia cen sprzedażnych spirytusu i wyrobów wódczanych, oraz opłat od nich na obszarach b. zaboru rosyjskiego i zaboru austrjackiego.

Na mocy § 5 rozporządzenia z dn. 22 kwietnia 1916 r. (Dz. rozp. c. i k. zarządu wojskowego w Polsce № 55), § 10 rozporządzenia wykonawczego z dn. 4 grudnia 1915 r. (Dz. rozp. dla G. Gub. Warsz. Nr . 5 poz. 18), wydanego do ustawy okowicianej z dn. 10 października 1915 r. (Dz. rozp. dla G. Gub. Warsz. Nr . 5 poz. 13) wreszcie § 1 rozporządzenia b. komisji rządzącej we Lwowie z dn. 15 lutego 1919, wydanego na zasadzie art. 1 dekretu z dn. 10 stycznia 1919 (Dz. Pr. Nr . 7 poz. 106) zarządzam co następuje:
Zamiast cen sprzedaży spirytusu oraz opłat skarbowych od spirytusu i wyrobów wódczanych tudzież opłat skarbowych od wyrobów przemysłu kosmetycznego, hygieniczno kosmetycznego i farmaceutycznego oraz eterów, octowego i siarczanego, unormowanych rozporządzeniem Ministra Skarbu z dnia 18 czerwca 1921 roku (Dz. Ust. R. P. № 55 poz. 347) ustanawia się z dniem 20 września 1921 r. następujące ceny sprzedażna względnie opłaty skarbowe.

Ceny sprzedażne spirytusu.

§  1. Od 20 września 1921 r. obowiązują następujące ceny sprzedażne monopolowego spirytusu:
1) za jeden litr stustopniowego spirytusu wszelkich gatunków w postaci czystej loco gorzelnia, rektyfikacja lub rozlewnia do naczyń nabywcy:
a) dla szpitali publicznych (rządowych, komunalnych, miejskich, dobroczynnych) do celów leczniczych i do przyrządzania lekarstw w aptekach szpitalnych, tudzież do robót w pracowniach przy zakładach naukowych i tych zakładach doświadczalnych, które założone w celach ogólno społecznych, wreszcie do wyrobu salwarsanu i środków pokrewnych po Mk. 200.
b) do wyrobu środków wybuchowych, na potrzeby armji po Mk. 100
c) do wyrobów wódczanych w likierniach po Mk.l.500
d) do wszystkich innych celów niewskazanych powyżej poMk. 1.400
2) za jeden litr stustopniowego spirytusu podwójnej rektyfikacji w postaci czystej loco rektyfikacja lub rozlewnia do naczyń nabywcy do wszelkich celów wymienionych pod 1) o Mk. 50 na litrze drożej od cen tam wymienionych.
3) za jeden litr stustopniowego spirytusu wszelkich gatunków w postaci skażonej loco gorzelnia, rektyfikacja lub rozlewnia, wydawanego do naczyń nabywcy z obowiązkiem dostarczenia odpowiedniej ilości środków do skażenia:

do fabrykacji octu oraz do wszelkich innych celów po Mk. 200

4) w naczyniach (w butelkach).
a) spirytus mocy 94° w naczyniach 3-litrowych dla instytucji i celów wskazanych w ust. 1a) mk. 615
b) spirytus mocy 94° w naczyniach 0,6 litra w postaci

czystej do wszelkich celów mk. 830

c) wódka mocy 45° w naczyniach 0,6 litra do spożycia mk. 410
d) wódka mocy 45° do naczyń nabywców za litr objętości mk. 640

Opłaty od spirytusu pejsachowego i owocowego.

§  2. Od spirytusu pejsachowego i owocowego pobierać się będzie następujące opłaty za litr stustopniowego spirytusu:
a) od pejsachowego po mk. 1.600,
b) od owocowego po mk. 1.500.

Opłaty od spirytusu, wódek i likierów.

§  3. Od spirytusu i wyrobów wódczanych, koniaków, rumów i t. p. sprowadzonych z Wielkopolski i Pomorza, pobiera się odszkodowanie monopolowe w kwocie odpowiadającej różnicy pomiędzy ceną sprzedażną litra stustopniowego spirytusu na wyrób wódek w rejonie monopolowym, a opłatą, jaka na rzecz Skarbu prawnie określona i uiszczona została poza rejonem monopolowym, od zawartego w sprowadzonych wyrobach litra stustopniowego spirytusu.
§  4. Od wyrobów wódczanych, koniaków, rumów i t. p. sprowadzonych przez osoby prywatne z zagranicy na podstawie pozwoleń właściwych władz, pobiera się prócz należności celnej, tytułem odszkodowania monopolowego po mk. 1.500-od każdego litra stustopniowego alkoholu.
§  5. Od spirytusu w stanie czystym, sprowadzonego z zagranicy przez osoby prywatne, na podstawie pozwoleń właściwych władz, pobiera się, niezależnie od ewentualnej należytości celnej, tytułem odszkodowania za każdy litr stustopniowego alkoholu po 1.400 mk., o ile zaś sprowadzony spirytus przeznacza się na wyroby wódczane, w takim wypadku przedsiębiorstwa fabryk wódek obowiązane będą płacić po mk. 1.500 -za litr alkoholu.
§  6. Na obszarze b. zaboru rosyjskiego pobiera się na rzecz Skarbu niezależnie od opłat w §§ 2 do 5 tego rozporządzenia określonych od spirytusu pejsachowego, owocowego oraz wyrobów wódczanych, likieru, koniaku, rumu i t. p. tak w kraju produkowanych, jak i z zagranicy sprowadzanych, również opłatę banderolową po 5 mk. od każdej flaszki (naczynia) pojemności do jednego litra.
§  7. Zapasy spirytusu czystego, oraz monopolowych wyrobów wódczanych, jakie w dniu 20 września 1921 r. znajdować się będą w sklepach monopolowych, podlegają dodatkowemu opodatkowaniu po 900 mk. za litr stustopniowego spirytusu.

Dodatkowemu opodatkowaniu wedle norm powyższych podlegają również te przesyłki spirytusu i monopolowych wyrobów w obrębie b. zaboru rosyjskiego i austrjackiego, które wedle dokumentów przewozowych wysłane zostały przed dniem 20 września b. r. z rozlewni do sklepów monopolowych i w dniu 20 września b. r. lub po tym terminie podjęte zostaną przez odbiorcę.

§  8. Osoby zawiadujące sklepami monopolowemi obowiązane są zgłosić jak najrychlej na piśmie w dwóch egzemplarzach właściwemu urzędowi akcyz i monopolów skarbowych, zaś poza siedzibą tych urzędów inspektorowi Kontroli skarbowej, te ilości spirytusu względnie wyrobów wódczanych, jakie u nich znajdować się będą w dniu 20 września 1921 r.; ten sam obowiązek zgłoszenia ciąży także na odbiorcach przesyłek wysłanych przed dniem 20 września b. r., a nadesłanych po tym terminie. Zgłoszenie zapasów ma zawierać dane co do ilości spirytusu względnie wyrobów monopolowych, tudzież miejscowość i miejsce przechowania zapasów. Przyjmujący zgłoszenie zbada ścisłość dat wniesionego oznajmienia oraz potwierdzi na obu wygotowaniach oznajmienia dzień zgłoszenia.
§  9. Na podstawie otrzymanego zgłoszenia zapasów spirytusu i wyrobów wódczanych nastąpi urzędowe zbadanie zapasów przez organa skarbowe. Wynik zbadania oraz wysokość dodatkowego podatku będą wpisane w równemu brzmieniu w obu egzemplarzach oznajmienia. Urzędujący organ skarbowy pozostawi jeden egzemplarz oznajmienia posiadaczowi zapasów, który obowiązany będzie uiścić podatek dodatkowy w najbliższej kasie skarbowej i donieść o tem właściwemu urzędowi skarbowemu I instancji; urząd ten przedłoży drugi egzemplarz oznajmienia, po wpisaniu danych co do uiszczenia podatku, przełożonej izbie skarbowej.
§  10. Zaniedbanie obowiązku zgłoszenia zapasów spirytusu i wyrobów wódczanych, celem dodatkowego opodatkowania względnie umyślne ukrycie takich zapasów, pociąga skutki prawnie przewidziane.

Ceny sprzedażne spirytusu, wyrobów wódczanych, koniaków, rumów i t. d.

§  11. Cena sprzedażna spirytusu i wyrobów wódczanych, koniaków, rumów i t. p. dla nabywców nie może być wyższa od ceny, oznaczonej na etykiecie butelek.

Przy sprzedaży w sklepach monopolowych i w zakładach ze sprzedażą trunków, spirytusu i wódek, przygotowanych w rozlewniach, pobiera się od nabywców, jako odszkodowanie za przewóz opłatę dodatkową, ustaloną przez Ministerstwo Skarbu. W miejscach sprzedaży powinny być wywieszone cenniki wyrobów znajdujących się w sprzedaży.

§  12. Nowe ceny sprzedażne oraz nowe normy opodatkowania wyrobów wódczanych powinny być zastosowane do spirytusu, jaki będzie wydawany do różnych celów w gorzelniach, rektyfikacjach i rozlewniach od 20. września r. b. względnie do tych wyrobów wódczanych, które po dniu 19 września r. b. zgłoszone zostaną, jako rzeczywiście wprowadzone do rejonu monopolowego.

Opłaty od wyszczególnionych niżej przetworów spirytusowych.

§  13. Opłaty w przedmiocie opodatkowania spirytusu, zawartego w przywożonych z obszaru b. dzielnicy pruskiej do b. zaborów rosyjskiego i austrjackiego wyrobach przemysłu kosmetycznego, hygieniczno-kosmetycznego i farmaceutycznego oraz eterze octowym i siarczanym ustala się z dniem 20 września r. b. na czas trwania obecnych różnic między cenami spirytusu, obowiązującemi w poszczególnych dzielnicach Rzeczypospolitej, w następującej wysokości:

Za kilogram wagi netto pobierać się będzie:

Mk.

a) od wody kolońskiej po 784
b) od perfum po 1064
c) od wyrobów farmaceutycznych, jako to: Tinctura, Benzoes, Cannabis Indico, Cantharidum, Capsici, Castorei Canadensis, Convalariae majalis. Jodi, Menthae, Myrrhae, Valeriannae aethereae po 1064
d) od wyrobów farmaceutycznych nieobjętych punktem c), oraz wszelkich wyrobów hygieniczno-kosmetycznych, nieobjętych punktami a) i b), a zawierających alkohol po 784
e) od eteru siarczanego po 220
f) od eteru octowego po 110

Moc obowjązująca niniejszego rozporządzenia.

§  14. Rozporządzenie niniejsze zyskuje moc obowiązującą z dniem 20 września 1921 r.