Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.55.347

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 czerwca 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 18 czerwca 1921 r.
w przedmiocie ustalenia cen sprzedażnych spirytusu i wyrobów wódczanych, oraz opłat od nich na obszarach b. zaborów rosyjskiego i austrjackiego.

Na mocy § 5 rozporządzenia z dnia 22 kwietnia 1916 (Dz. rozp. c. i k. Zarządu Wojskowego w Polsce r. 1916 N° 55), § 10 rozporządzenia wykonawczego z dnia 4 grudnia 1915 (Dz. rozp. Gen.-Gub. Warsz. № 18) wydanego do ustawy okowicianej z dnia 10 października 1915 (№ 13 Dz. rozp. Gen. Gub. Warsz. № 5) wreszcie § 1 rozporządzenia b. komisji rządzącej we Lwowie z dnia 15 lutego 1919, wydanego na zasadzie art. 1 dekretu z dnia 10 stycznia 1919 (Dz. pr. № 7 poz. 106) zarządzam co następuje:
Zamiast cen sprzedaży spirytusu oraz opłat skarbowych od spirytusu i wyrobów wódczanych tudzież opłat skarbowych od wyrobów przemysłu kosmetycznego, hygieniczno-kosmetycznego i farmaceutycznego oraz eterów, octowego i siarczanego, unormowanych rozporządzeniem Ministerstwa Skarbu z dnia 8 marca 1921 roku (Monitor Polski z roku 1921 № 60), ustanawia się z dniem 1 lipca 1921 r. następujące ceny sprzedażne względnie opłaty skarbowe.

Ceny sprzedażne spirytusu.

§  1. Od 1 lipca 1921 obowiązują następujące ceny sprzedażne monopolowego spirytusu:
1) za jeden litr stustopniowego spirytusu wszelkich gatunków w postaci czystej loco gorzelnia, rektyfikacja lub rozlewnia, do naczyń nabywcy:
a)dla szpitali publicznych (rządowych, komunalnych, miejskich, dobroczynnych, do celów leczniczych), tudzież do robót w pracowniach przy zakładach naukowych i tych zakładach doświadczalnych, które założono w celach ogólno społecznychpomk.90
b)do wyrobu środków wybuchowych na potrzeby armji""90
c)do wyrobów wódczanych w likierniach""540
d)do wszystkich innych celów niewskazanych powyżej""500
2) za jeden litr stustopniowego spirytusu wszelkich gatunków w postaci skażonej loco gorzelnia, rektyfikacja lub rozlewnia, wydawanego do naczyń nabywcy z obowiązkiem dostarczenia przez tego ostatniego odpowiedniej ilości środków do skażenia:
do fabrykacji octu oraz do wszelkich innych celówpomk.75
3) w naczyniach (w butelkach):
a)spirytus mocy 94° w naczyniach 3 litrowych dla instytucji i celówwskazanych w ust. a) punktu 1)""350
b)spirytus mocy 94° w naczyniach 3 litrowych w postaci czystej dowszelkich innych celów""1500
c)spirylus rnocy 94° w naczyniach 0,6 litra w postaci czystej do wszelkich celów""310
d)wódka mocy 45° w naczyniach 0,6 litra do spożycia""150
e)wódka mocy 45° do naczyń nabywców za litr objętości""240

Opłaty od spirytusu pejsachowego i owocowego.

§  2. Od spirytusu pejsachowego i owocowego pobierać się będzie następujące opłaty za litr stustopniowego spirytusu:
a)pejsachowegopomk.580
b)owocowego""540

Opłaty od spirytusu, wódek i likierów.

§  3. Od spirytusu i wyrobów wódczanych, koniaków, rumów i t. p" sprowadzonych z Wielkopolski i Pomorza, pobiera się odszkodowanie monopolowe w kwocie odpowiadającej różnicy pomiędzy ceną sprzedażną litra stustopniowego spirytusu na wyrób wódek w rejonie monopolowym, a opłatą, którą na rzecz Skarbu jako prawnie określoną uiszczono poza rejonem monopolowym, od zawartego w sprowadzonych wyrobach litra stustopniowego spirytusu.
§  4. Od wyrobów wódczanych, koniaków, rumów i t. p., sprowadzanych przez osoby prywatne z zagranicy na podstawie pozwoleń właściwych władz, pobiera się prócz należności celnej, tytułem odszkodowania monopolowego, po mk. 540 od każdego litra stustopniowego alkoholu.
§  5. Od spirytusu w stanie czystym, sprowadzonego z zagranicy przez osoby prywatne na podstawie pozwoleń właściwych władz, pobiera się, niezależnie od ewentualnej należytości celnej, tytułem odszkodowania za każdy litr stustopniowego alkoholu po mk. 503, o ile zaś sprowadzony spirytus przeznacza się na wyroby wódczane - przedsiębiorstwa fabryk wódek obowiązane będą płacić po mk. 540 za litr stustopniowego alkoholu.
§  6. Na obszarze b. zaboru rosyjskiego pobiera się na rzecz Skarbu niezależnie od opłat określonych w §§ 2 do 5 niniejszego rozporządzenia od spirytusu pejsachowego, owocowego oraz wyrobów wódczanych, likieru, koniaku, rumu i t. p. tak w kraju produkowanych jak i z zagranicy sprowadzanych, opłatę banderolową po 3 mk. od każdej flaszki (naczynia) pojemności do jednego litra.
§  7. Zapasy spirytusu czystego, pejsachowego i owocowego, jakie w dniu 1 lipca 1921 r. znajdować się będą w fabrykach wódek i rozlewniach spirytusu pejsachowego czy to w postaci czystej czy też w półfabrykatach lub gotowych wyrobach - podlegają dodatkowemu opodatkowaniu, a mianowicie: spirytus czysty, półfabrykaty oraz wódka pejsachowa i owocowa po 150 mk. za litr stustopniowy, zaś gotowe wyroby wódczane po 60 mk. za litr objętości tych wyrobów.
§  8. Dodatkowemu opodatkowaniu wedle norm określonych w § 7 podlegają również te zapasy wyrobów wódczanych, tak monopolowych, jak i niemonopolowych, jakie w dniu 1 lipca 1921 r. znajdować się będą we wszystkich przedsiębiorstwach sprzedaży takich wyrobów (hurtowniach, detalicznych sprzedażach, restauracjach i t. p.) dalej zapasy spirytusu i wódek u osób prywatnych, o ile wynoszą więcej niż 5 litrów płynu, wreszcie te przesyłki wyrobów wódczanych w obrębie b. zaboru rosyjskiego i austrjackiego, które wedle dokumentów przewozowych wysłane zostały przed dniem 1 lipca r. b. i w tym dniu lub po tym terminie podjęte zostaną przez odbiorcę.
§  9. Przedsiębiorstwa i osoby wymienione w §§ 7 i 8 niniejszego rozporządzenia obowiązane są zgłosić jaknajrychlej, a najpóźniej do dnia 30 czerwca r. b., na piśmie w dwuch egzemplarzach właściwemu Urzędowi akcyz i monopolów skarbowych, zaś poza siedzibą tych Urzędów Inspektorowi Kontroli skarbowej, te ilości spirytusu względnie wyrobów wódczanych, jakie u nich znajdować się będą w dniu 1 lipca 1921 r., ten sam obowiązek zgłoszenia ciąży także na odbiorcach przesyłek wysłanych przed dniem 1 lipca r. b., a nadesłanych po tym terminie. Zgłoszenie zapasów ma zawierać dane co do ilości spirytusu względnie wyrobów wódczanych, tudzież miejscowość i miejsce przechowania zapasów. Przyjmujący zgłoszenie zbada ścisłość dat wniesionego oznajmienia oraz potwierdzi na obu wygotowaniach oznajmienia dzień zgłoszenia.
§  10. Ma podstawie otrzymanego zgłoszenia zapasów spirytusu i wyrobów wódczanych nastąpi urzędowe zbadanie zapasów przez organa skarbowe. Wynik z badania oraz wysokość dodatkowego podatku będą wpisane w równem brzmieniu w obu egzemplarzach oznajmienia. Urzędujący organ skarbowy pozostawi jeden egzemplarz oznajmienia posiadaczowi zapasów, który obowiązany będzie uiścić podatek dodatkowy w najbliższej kasie skarbowej i donieść o tem właściwemu urzędowi skarbowemu 1 instancji; urząd ten przedłoży drugi egzemplarz oznajmienia po wpisaniu danych co do uiszczenia podatku, przełożonej Izbie skarbowej.
§  11. Zaniedbanie obowiązku zgłoszenia zapasów spirytusu i wyrobów wódczanych celem dodatkowego opodatkowania względnie umyślne ukrycie takich zapasów pociąga skutki prawem przewidziane.

Ceny sprzedażne spirytusu pejsachowego, wyrobów wódczanych, koniaków, rumów i t. p.

§  12. Ceny wyrobów wódczanych, koniaków, rumów i t. p. a także wyrobów pejsachowych, nie mogą być w detalicznej sprzedaży dla konsumentów w stosunku do zawartego w nich alkoholu, niższe od ceny wyrobów monopolowych.
§  13. Cena sprzedażna spirytusu i wyrobów wódczanych, koniaków, rumów i t. p. dla nabywców nie może być wyższa od ceny, oznaczonej na etykiecie butelek.

Przy sprzedaży w sklepach monopolowych i w zakładach ze sprzedażą trunków spirytusu i wódek, przygotowanych w rozlewniach, pobiera się od nabywców, jako odszkodowanie za przewóz opłatę dodatkową, ustaloną przez Ministerstwo Skarbu. W miejscach sprzedaży powinny być wywieszone cenniki wyrobów znajdujących się w sprzedaży.

§  14. Nowe ceny sprzedażne oraz nowe normy opodatkowania wyrobów wódczanych powinny być zastosowane do spirytusu, jaki począwszy od dnia 1 lipca będzie wydawany do różnych celów w gorzelniach, rektyfikacjach i rozlewaniach względnie do tych wyrobów wódczanych, które po dniu 30 czerwca r. b. zgłoszone zostaną, jako rzeczywiście wprowadzone de rejonu monopolowego.

Wydawanie spirytusu.

§  15. Wydawanie spirytusu w postaci czystej i skażonej, poza sprzedażą detaliczną, może być uskutecznione na zasadach dotychczasowych" na mocy pozwoleń wydawanych przez Izby skarbowe i Ministerstwo Skarbu.
§  16. Przy wydawaniu spirytusu skażonego nabywca obowiązany jest dostarczyć odpowiednią ilość środków do skażenia.

Ponieważ skalenie spirytusu, przeznaczonego do wyrobu octu, odbywa się w fabryce, powinien przeto fabrykant, przed wydaniem spirytusu z gorzelni czy rektyfikacji, złożyć kaucją w wysokości mk. 50 za każdy litr stustopniowego spirytusu.

Opłaty od wyszczególnionych niżej przetworów spirytusowych.

§  17. Opłaty przedwidziane w § 17 rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 8 marca 1921 r. (Monitor Polski № 60) w przedmiocie opodatkowania spirytusu, zawartego w przywożonych z obszaru b. dzielnicy pruskiej do b. zaborów rosyjskiego i austryjackiego wyrobach przemysłu kosmetycznego, hygieniczno-kosmetycznego i farmaceutycznego oraz w eterze octowym i siarczanym ustala się z dniem 1 lipca r. b. w następującej wysokości:

Za kilogram wagi netto pobierać się będzie:

a)od wody kolońskiej po280mk.
b)od perfum po380"
c)od wyrobów farmaceutycznych jako to:
Tinctura, Benzoes, Cannabis indico, Cantharidum, Capsici, Castorei Canadensis, Convalariae majalis, Jodi, Menthae, Myrrhae, Valeriannae aetherae po380"
d)od wyrobów farmaceutycznych nieobjętych punktem c), oraz wszelkich wyrobów hygieniczno-kosmetycznych, nie objętych punktami a) i b), a zawierających alkohol po280"
e)od eteru siarczanego po30"
f)od eteru octowego po15"

Moc obowiązująca niniejszego rozporządzenia.

§  18. Rozporządzenie niniejsze zyskuje moc obowiązującą z dniem 1 lipca 1921 r.