Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.5.26

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 20 grudnia 1920 r.
w przedmiocie ustalania wysokości djet, wynagrodzenia rozjazdowego oraz zwrotu kosztów podróży funkcjonarjuszów państwowych.

Na mocy postanowień o normowaniu wynagrodzeń niestałych i ubocznych, zawartych w ustawach z dn. 13 lipca 1920 r. o uposażeniu funkcjonarjuszów państwowych (Dz. Ust. R. P. z 1920 r. № 65 poz. 429-436) a tytułem częściowej zmiany rozporządzeń: z dnia 5 sierpnia 1920 r. w sprawie djet i kosztów podróży funkcjonarjuszów państwowych oraz pracowników kolejowych (Dz. Ust. R. P. z 1920 r. № 74 i 88, poz. 507 i 577), jakoteż z dnia 12 października 1920 r. w sprawie wynagrodzenia drużyn parowozowych i konduktorskich za czas spędzony w służbie przy parowozie i przy pociągach (Dz. Ust. R. P. z 1920 r. № 99 poz. 660 i 661) Rada Ministrów zarządza co następuje:
§  1. Normy przewidzianych powyżej cytowanemi rozporządzeniami wynagrodzeń niestałych i ubocznych, jako to: djet, zwrotu kosztów podróży oraz wynagrodzeń rozjazdowych za służbą przy parowozach i pociągach w przyszłości będą zwiększane lub zmniejszana w myśl postanowień o zmianie mnożnika dla oznaczania dodatku drożyźnianego, zawartych we właściwych ustawach o uposażeniu, cytowanych we wstępie niniejszego rozporządzenia,- równocześnie ze zmianą tego mnożnika dla miejscowości, zaliczonych:
a) na obszarze b. zaborów rosyjskiego i austrjackiego - do trzeciej klasy dodatku drożyźnianego, a
b) na obszarze b. dzielnicy pruskiej - do czwartej klasy tego dodatku.
§  2. W myśl postanowienia § 1 wprowadza się do właściwych artykułów rozporządzeń z dn. 5 sierpnia i 12 października 1920 r., cytowanych we wstępie do niniejszego rozporządzenia następujące zmiany:
1) artykuł 3 ust. 2 rozporządzenia z dn. 5 sierpnia 1920 r. o djetach i kosztach podróży funkcjonarjuszów państwowych (Dz. Ust. R. P. z 1920 r. № 74 poz. 507) otrzymuje następujące brzmienie:

"W przyszłości uzupełnienie to będzie zwiększane lub zmniejszane w myśl postanowień o zmianie mnożnika dla oznaczania dodatku drożyźnianego, zawartych we właściwych ustawach o uposażeniu funkcjonarjuszów państwowych, a równocześnie ze zmianą tego mnożnika dla miejscowości zaliczonych:

a) na obszarze b. zaborów rosyjskiego i austrjackiego-do trzeciej klasy dodatku drożyźnianego;

b) na obszarze b. dzielnicy pruskiej-do czwartej klasy tego dodatku".

2) artykuł 3 (ust. 3) rozporządzenia z dnia 5 sierpnia 1920 r. w sprawie djet i kosztów podróży pracowników kolejowych (Dz. Ust. R. P. z 1920 r. № 88, poz. 577); artykuł 4 (ust. 3) rozporządzenia z dnia 12 października 1920 r. w sprawie wynagrodzenia drużyn parowozowych za czas, spędzony w służbie przy parowozie (Dz. Ustaw R. P. z 1920 r. № 99, poz. 660) oraz artykuł 4 (ust. 2) rozporządzenia z dnia 12 października 1920 r. w sprawie wynagrodzenia drużyn konduktorskich za czas, spędzony w służbie przy pociągach (Dz. Ust. R. P. z 1920 r. № 99, poz. 661) otrzymują następujące jednakowe brzmienie:

"W przyszłości uzupełnienie to będzie zwiększane lub zmniejszane w myśl postanowień o zmianie mnożnika dla oznaczenia dodatku drożyźnianego, zawartych w ustawie o uposażeniu pracowników kolei państwowych, a równocześnie ze zmianą tego mnożnika dla miejscowości zaliczonych:

a) na obszarze b. zaborów rosyjskiego i austrjackiego do trzeciej klasy dodatku drożyźnianego, a

b) na obszarze b. dzielnicy pruskiej-do czwartej klasy tego dodatku".

§  3. Rozporządzenie niniejsze uzyskuje moc obowiązującą z dniem 1 stycznia 1921 r., do tego zaś terminu jako normy uzupełnień obowiązują: na obszarze zaborów rosyjskiego i austriackiego - 200%, a dla obszaru b. dzielnicy pruskiej - 160% pierwotnego wymiaru tych uzupełnień.