§ 5. - Ustalanie opłat za czynności związane z funkcjonowaniem systemu oceny zgodności z wymaganiami dotyczącymi wyposażenia morskiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.150.1578

Akt utracił moc
Wersja od: 30 czerwca 2004 r.
§  5.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.