§ 4. - Ustalanie opłat za czynności związane z funkcjonowaniem systemu oceny zgodności z wymaganiami dotyczącymi wyposażenia morskiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.150.1578

Akt utracił moc
Wersja od: 30 czerwca 2004 r.
§  4.
1.
Podstawę do określenia wysokości opłat za akredytację jednostek certyfikujących, jednostek kontrolujących i laboratoriów stanowią, w szczególności:
1)
niezbędna do oceny liczba audytorów lub ekspertów technicznych;
2)
koszt pracy jednego audytora lub eksperta technicznego;
3)
koszt pracy jednostki akredytującej;
4)
zakres akredytacji.
2.
Opłaty za czynności związane z akredytacją jednostek, o których mowa w ust. 1, obejmują koszty:
1)
poszczególnych etapów procesu akredytacji, zwane dalej "kosztami jednostkowymi procesu akredytacji";
2)
sprawowania nadzoru nad tymi jednostkami;
3)
uczestnictwa w krajowym systemie akredytacji.
3.
Na sumę kosztów jednostkowych procesu akredytacji składają się, w szczególności, koszty:
1)
formalnego rozpatrzenia wniosku (opłata wstępna);
2)
prac organizacyjno-administracyjnych;
3)
oceny w procesie akredytacji zgodnie z procedurą jednostki akredytującej;
4)
oceny przebiegu procesu i wydania opinii przez komitet techniczny jednostki akredytującej;
5)
wystawienia dokumentów akredytacyjnych.