§ 3. - Ustalanie opłat za czynności związane z funkcjonowaniem systemu oceny zgodności z wymaganiami dotyczącymi wyposażenia morskiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.150.1578

Akt utracił moc
Wersja od: 30 czerwca 2004 r.
§  3.
1.
Opłaty za czynności związane z obowiązkową oceną zgodności wyposażenia morskiego różnicuje się w zależności od rodzaju i zakresu wykonywanych czynności.
2.
Podstawę do określenia wysokości opłat za czynności, o których mowa w ust.1, stanowią:
1)
rodzaj wyposażenia morskiego, wykonanej czynności lub usługi;
2)
stopień skomplikowania wyposażenia morskiego, wykonanej czynności, usługi lub programu oceny;
3)
koszt pracy jednej osoby określony w dniach lub godzinach, pomnożony przez liczbę osób wykonujących dane czynności i liczbę dni lub godzin;
4)
koszt pracy jednostki notyfikowanej.
3.
Przy ustalaniu opłaty związanej z obowiązkową oceną zgodności uwzględnia się koszty poszczególnych etapów czynności związanych z tą oceną, zwane dalej "kosztami jednostkowymi".
4.
Na sumę kosztów jednostkowych składają się, w szczególności, koszty:
1)
wstępnego rozpatrzenia wniosku, przeprowadzenia analizy jego kompletności, dokonania identyfikacji próbek i dostawcy oraz rejestracji wniosku (opłata wstępna);
2)
przeprowadzenia prac techniczno-organizacyjnych;
3)
przeprowadzenia szczegółowej analizy dokumentacji oraz dokonania oceny w procesie obowiązkowej oceny zgodności zgodnie z procedurą jednostki notyfikowanej;
4)
rozpatrzenia wniosku przez komitet techniczny jednostki notyfikowanej, jeżeli jest to niezbędne;
5)
sprawowania nadzoru w zakresie czynności związanych z obowiązkową oceną zgodności wyposażenia morskiego, jeżeli jest to niezbędne.
5.
Na sumę kosztów jednostkowych czynności związanych z certyfikacją składają się również koszty przygotowania i wystawienia certyfikatu.