§ 2. - Ustalanie opłat za czynności związane z funkcjonowaniem systemu oceny zgodności z wymaganiami dotyczącymi wyposażenia morskiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.150.1578

Akt utracił moc
Wersja od: 30 czerwca 2004 r.
§  2.
1.
Opłaty za czynności, o których mowa w § 1, są ustalane w cennikach stanowiących ofertę jednostki akredytującej, a także notyfikowanej jednostki certyfikującej, notyfikowanej jednostki kontrolującej oraz notyfikowanego laboratorium, zwanych dalej "jednostkami notyfikowanymi".
2.
Opłaty, o których mowa w ust.1, zawierają również kwotę podatku od towarów i usług, jeżeli czynności, o których mowa w § 1, są opodatkowane podatkiem od towarów i usług.
3.
Cenniki, o których mowa w ust.1, ustala jednostka akredytująca, a także jednostki notyfikowane.
4.
Zmiany wysokości opłat ujętych w cennikach, o których mowa w ust.1, mogą być dokonywane nie częściej niż raz na sześć miesięcy, zgodnie z przepisami § 3 i 4.
5.
Opłaty za czynności, o których mowa w § 1, powinny zapewnić pokrycie kosztów ich przeprowadzenia.