§ 1. - Ustalanie opłat za czynności związane z funkcjonowaniem systemu oceny zgodności z wymaganiami dotyczącymi wyposażenia morskiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.150.1578

Akt utracił moc
Wersja od: 30 czerwca 2004 r.
§  1.
Rozporządzenie określa sposób ustalania opłat za czynności związane z:
1)
obowiązkową oceną zgodności wyposażenia morskiego;
2)
badaniami na potrzeby oceny zgodności wyposażenia morskiego;
3)
certyfikacją;
4)
sprawdzaniem zgodności wyposażenia morskiego z wymaganiami, dokonywanym przez notyfikowane jednostki kontrolujące;
5)
akredytacją jednostek certyfikujących, jednostek kontrolujących i laboratoriów.