Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.895

| Akt obowiązujący
Wersja od: 14 maja 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 7 maja 2019 r.
w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków w Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Państwowej Straży Pożarnej i Służbie Ochrony Państwa

Na podstawie art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą (Dz. U. z 2018 r. poz. 1448) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa sposób i tryb ustalania okoliczności i przyczyn wypadków w Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Państwowej Straży Pożarnej i Służbie Ochrony Państwa, w tym:
1) tryb postępowania komisji powypadkowej;
2) tryb zgłaszania i rozpatrywania uwag i zastrzeżeń do ustaleń komisji powypadkowej oraz zatwierdzania tych ustaleń;
3) wzory rejestru wypadków pozostających w związku z pełnieniem służby, protokołu powypadkowego oraz innych dokumentów sporządzanych w toku postępowania wyjaśniającego.
§  2.  Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o ustawie, rozumie się przez to ustawę z dnia 4 kwietnia 2014 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą.
§  3. 
1.  Komisja powypadkowa w przypadku czynności, o których mowa w art. 20 ust. 1:
1) pkt 1 ustawy - sporządza dokument z dokonania oględzin miejsca wypadku, maszyn lub urządzeń, oceny ich stanu technicznego, którego wzór jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
2) pkt 3 ustawy - sporządza dokument przyjęcia wyjaśnień od funkcjonariusza, który uległ wypadkowi, jeżeli stan jego zdrowia na to pozwala, którego wzór jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia, lub dokument przyjęcia wyjaśnień od świadka wypadku oraz innych osób, których informacje mogą mieć znaczenie dla ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku, którego wzór jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
2.  W przypadku gdy wykonanie czynności określonej w art. 20 ust. 1 pkt 1 ustawy stało się bezprzedmiotowe, komisja powypadkowa wskazuje przyczyny odstąpienia od wykonania tej czynności.
§  4. 
1.  Komisja powypadkowa, ustalając okoliczności i przyczyny wypadku oraz związek wypadku ze służbą, uwzględnia udokumentowane okoliczności i przyczyny wypadku oraz inne zebrane dowody mające związek z wypadkiem lub jego skutkami.
2.  Komisja powypadkowa po ustaleniu, że wyłączną przyczyną wypadku było umyślne lub rażąco niedbałe działanie albo zaniechanie funkcjonariusza, który uległ wypadkowi, naruszające obowiązujące przepisy lub pozostające w sprzeczności z rozkazami, wykazuje wyłączny związek tego działania albo zaniechania funkcjonariusza, który uległ wypadkowi, z powstaniem wypadku, oraz wskazuje:
1) przepis, który został przez funkcjonariusza, który uległ wypadkowi, naruszony, lub rozkaz, który nie został przez niego wykonany;
2) czy i w jaki sposób przełożeni funkcjonariusza, który uległ wypadkowi, zapewnili warunki do stosowania przepisów lub wykonywania rozkazów, czy sprawowali właściwy nadzór nad przestrzeganiem przepisów lub wykonywaniem rozkazów, a także czy funkcjonariusz, który uległ wypadkowi, był przeszkolony w zakresie znajomości przepisów;
3) czy funkcjonariusz, który uległ wypadkowi, posiadał umiejętności potrzebne do wykonywania określonych czynności mających związek z wypadkiem.
3.  Komisja powypadkowa po ustaleniu, że wyłączną przyczyną wypadku było zachowanie funkcjonariusza, który uległ wypadkowi, spowodowane jego stanem po spożyciu alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych lub innych substancji o podobnym działaniu albo że uraz lub śmierć funkcjonariusza, który uległ wypadkowi, zostały spowodowane przez niego umyślnie, wykazuje związek tego zachowania funkcjonariusza z powstaniem wypadku.
4.  Komisja powypadkowa po ustaleniu, że wypadek nie pozostawał w związku z pełnieniem służby odpowiednio w Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służbie Ochrony Państwa, wykazuje brak przesłanek wymienionych w art. 3 ust. 1 ustawy.
§  5. 
1.  Komisja powypadkowa podejmuje rozstrzygnięcia w drodze uzgodnienia stanowisk. W przypadku niezgodności stanowisk członków komisji powypadkowej co do okoliczności lub przyczyn wypadku oraz jego związku ze służbą w protokole powypadkowym zamieszcza się stanowisko większości członków komisji. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.
2.  Członek komisji powypadkowej, który nie zgadza się z ustaleniami zawartymi w protokole powypadkowym, może zgłosić na piśmie zdanie odrębne wraz z uzasadnieniem.
§  6. 
1.  Komisja powypadkowa kończy postępowanie wyjaśniające i sporządza protokół powypadkowy w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia jej powołania.
2.  W przypadku gdy postępowanie wyjaśniające nie może być zakończone w terminie, o którym mowa w ust. 1, przyczyny opóźnienia wpisuje się do protokołu powypadkowego.
§  7. 
1.  Protokół powypadkowy sporządza się w co najmniej trzech egzemplarzach. Protokół powypadkowy podpisuje przewodniczący oraz członkowie komisji powypadkowej.
2.  Wzór protokołu powypadkowego jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia.
3.  Dane dotyczące urazów doznanych przez funkcjonariusza, który uległ wypadkowi, wpisuje się do protokołu powypadkowego na podstawie udostępnionej dokumentacji medycznej dotyczącej skutków wypadku.
§  8. 
1.  Funkcjonariusz, który uległ wypadkowi, albo uprawnieni członkowie jego rodziny mogą zgłaszać uwagi i zastrzeżenia do treści zawartych w protokole powypadkowym lub w wyciągu z protokołu powypadkowego w terminie 7 dni od dnia zapoznania się z protokołem powypadkowym albo wyciągiem z protokołu powypadkowego albo od dnia doręczenia protokołu powypadkowego lub wyciągu z protokołu powypadkowego.
2.  Uwagi i zastrzeżenia wnosi się w formie pisemnej w postaci papierowej do kierownika jednostki organizacyjnej za pośrednictwem przewodniczącego komisji powypadkowej.
§  9. 
1.  Po upływie terminu, o którym mowa w § 8 ust. 1, komisja powypadkowa niezwłocznie przedstawia kierownikowi jednostki organizacyjnej protokół powypadkowy, do którego dołącza uwagi i zastrzeżenia wniesione przez funkcjonariusza, który uległ wypadkowi, albo uprawnionych członków jego rodziny oraz zdanie odrębne, jeżeli zostało złożone przez członka komisji powypadkowej.
2.  W przypadku sporządzenia przez komisję powypadkową nowego protokołu powypadkowego poprzedni protokół powypadkowy włącza się do akt postępowania wyjaśniającego.
§  10. 
1.  Kierownik jednostki organizacyjnej wykonuje czynności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, w terminie 5 dni od dnia przedstawienia przez komisję powypadkową protokołu powypadkowego.
2.  Komisja powypadkowa wykonuje czynności, o których mowa w art. 24 ust. 2 ustawy, w terminie 7 dni od dnia dokonania dodatkowych ustaleń albo wyjaśnień i uzupełnień.
3.  W przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 3 pkt 2 ustawy, kierownik jednostki organizacyjnej zatwierdza protokół powypadkowy w terminie 5 dni od dnia jego przedstawienia przez komisję powypadkową.
§  11.  Wzór rejestru wypadków pozostających w związku z pełnieniem służby jest określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia.
§  12.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 2

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR DOKUMENTU Z DOKONANIA OGLĘDZIN MIEJSCA WYPADKU, MASZYN LUB URZĄDZEŃ, OCENY ICH STANU TECHNICZNEGO

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR DOKUMENTU PRZYJĘCIA WYJAŚNIEŃ OD FUNKCJONARIUSZA, KTÓRY ULEGŁ WYPADKOWI

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR DOKUMENTU PRZYJĘCIA WYJAŚNIEŃ OD ŚWIADKA WYPADKU ORAZ INNYCH OSÓB, KTÓRYCH INFORMACJE MOGĄ MIEĆ ZNACZENIE DLA USTALENIA OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYN WYPADKU

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR PROTOKOŁU POWYPADKOWEGO

ZAŁĄCZNIK Nr  5

WZÓR REJESTRU WYPADKÓW POZOSTAJĄCYCH W ZWIĄZKU Z PEŁNIENIEM SŁUŻBY

1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 97 i 225).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie sposobu i trybu ustalania okoliczności i przyczyn wypadków w Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. poz. 863 oraz z 2018 r. poz. 1742), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 46 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Straży Marszałkowskiej (Dz. U. poz. 730 oraz z 2019 r. poz. 303).