Rozdział 4 - Przepisy przejściowe i końcowe - Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków i chorób pozostających w związku z pełnieniem służby w Służbie Więziennej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.759 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 maja 2024 r.

Rozdział  4

Przepisy przejściowe i końcowe

§  27. 
Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się dotychczasowe przepisy.
§  28. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 13 sierpnia 2010 r.