Rozdział 1 - Przepisy ogólne - Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków i chorób pozostających w związku z pełnieniem służby w Służbie Więziennej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.759 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 maja 2024 r.

Rozdział  1

Przepisy ogólne

§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
szczegółowy tryb ustalania okoliczności i przyczyn wypadków pozostających w związku z pełnieniem służby i chorób powstałych w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby w Służbie Więziennej;
2)
przełożonych właściwych do ustalania okoliczności i przyczyn wypadków;
3)
szczegółowe obowiązki przełożonego i funkcjonariusza, który uległ wypadkowi;
4)
sposób powoływania, skład i tryb postępowania, a także właściwość komisji powypadkowych;
5)
tryb zgłaszania i rozpatrywania zastrzeżeń do ustaleń komisji powypadkowej oraz zatwierdzania tych ustaleń;
6)
wzory rejestru wypadków, protokołu powypadkowego oraz innych dokumentów sporządzanych w toku postępowania;
7)
sposób postępowania w przypadku podejrzenia choroby pozostającej w związku z pełnieniem służby, wzory dokumentów stosowanych w postępowaniu oraz podmioty właściwe w tych sprawach;
8)
sposób dokumentowania chorób pozostających w związku z pełnieniem służby i ich skutków oraz prowadzenia ich rejestru.
§  2. 
Kierownikiem jednostki organizacyjnej Służby Więziennej, zwanym dalej "kierownikiem", jest Dyrektor Generalny Służby Więziennej, zwany dalej "Dyrektorem Generalnym", Szef Inspektoratu Wewnętrznego Służby Więziennej, zwany dalej "Szefem IWSW", dyrektor okręgowy, Rektor-Komendant uczelni Służby Więziennej, zwany dalej "Rektorem", Komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej, dyrektor zakładu karnego i aresztu śledczego oraz komendant ośrodka szkolenia Służby Więziennej i komendant ośrodka doskonalenia kadr Służby Więziennej.
§  3. 
Przełożonymi właściwymi do ustalania okoliczności i przyczyn wypadków oraz właściwymi do skierowania do komisji lekarskiej są:
1)
Szef IWSW, dyrektor zakładu karnego i aresztu śledczego, Rektor, Komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej, komendant ośrodka szkolenia Służby Więziennej i komendant ośrodka doskonalenia kadr Służby Więziennej - w odniesieniu odpowiednio do zastępców kierowników jednostek organizacyjnych Służby Więziennej, funkcjonariuszy pełniących służbę w tych jednostkach oraz prorektora uczelni Służby Więziennej;
2)
dyrektor okręgowy - na terenie jego działania - w odniesieniu do zastępcy dyrektora okręgowego, dyrektora zakładu karnego i aresztu śledczego oraz komendanta ośrodka doskonalenia kadr Służby Więziennej i funkcjonariuszy pełniących służbę w okręgowym inspektoracie Służby Więziennej;
3)
Dyrektor Generalny - w odniesieniu do zastępcy Dyrektora Generalnego, dyrektorów okręgowych, Komendanta Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej, komendanta ośrodka szkolenia Służby Więziennej oraz komendanta ośrodka doskonalenia kadr Służby Więziennej bezpośrednio mu podległego i funkcjonariuszy pełniących służbę w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej;
4)
Minister Sprawiedliwości - w odniesieniu do Dyrektora Generalnego i Szefa IWSW;
5)
Senat uczelni Służby Więziennej - w odniesieniu do Rektora.