Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.91.673

| Akt utracił moc
Wersja od: 18 listopada 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I DÓBR PAŃSTWOWYCH
z dnia 9 września 1921 r.
wydane w porozumieniu z Ministrami Skarbu i Sprawiedliwości w przedmiocie ustalania i wypłaty dzierżawcom i administratorom poręczającym odszkodowań za poczynione w b. dobrach donacyjnych nakłady i inwestycje.

Na mocy art. 18 ustawy z dnia 25 lipca 1919 r. w przedmiocie dóbr donacyjnych (Dz. Ust. R. P. № 72 poz. 423) w brzmieniu ustalonem ustawą z dn. 26 października 1920 r. (Dz. Ust. R. P. № 103, poz. 682), zarządza się co następuje:
§  1. W celu określenia wysokości odszkodowania, wymienionego w art. 8 powołanej ustawy z dnia 25 lipca 1919 r. Ministerstwo Rolnictwa i Dóbr Państwowych powołuje wojewódzkie komisje indemnizacyjne.
§  2. Komisje indemnizacyjne składać się będą: a) z inspektora majątków państwowych Urzędu Wojewódzkiego, jako przewodniczącego, b) delegata Ministerstwa Skarbu, c) architekta powiatowego według siedziby b. majątku donacyjnego i d) delegata miejscowego oddziału towarzystwa rolniczego - jako członków.
§  3. Komisie mają prawo kooptować rzeczoznawców w danej dziedzinie z głosem doradczym i winne, przez zbadanie na miejscu, uzasadniać protokularnie niezbędność dla dóbr poczynionych nakładów i inwestycji, fakt ich ewentualnego zamortyzowania z dochodów b. donacji, oraz obliczenie wartości inwestycji i ulepszeń uznanych za niezbędne na podstawie cen materjałów i robocizny, włożonych w czasie ich poczynienia oraz określać wysokość ewentualnego odszkodowania.
§  4. Oględziny poczynionych nakładów i inwestycji winny być dokonywane w obecności osoby zainteresowanej, która o dniu dokonywania czynności komisji zostaje uprzednio powiadomioną; niestawienie się strony interesowanej nie wstrzymuje czynności komisji.
§  5. W terminie dwutygodniowym od dnia sporządzenia protokułu oględzin, wojewódzkie komisje indemnizacyjne składają Ministrowi Rolnictwa i Dóbr Państwowych do decyzji zaakceptowany przez właściwego wojewodę wniosek o sposobie zlikwidowania praw b. dzierżawcy lub administratora poręczającego.
§  6. Przyznane przez Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych osobom zainteresowanym odszkodowania będą wypłacane przez urzędy wojewódzkie z budżetu Ministerstwa Rolnictwa i Dóbr Państwowych.
§  7. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.