Dziennik Ustaw

Dz.U.1953.31.122

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 kwietnia 1958 r.
Art.  1.
1. Rada Ministrów ustala:
1) ceny detaliczne artykułów powszechnego użytku lub wytyczne dla ustalania tych cen,
2) opłaty i stawki taryfowe za podstawowe usługi świadczone ludności,
3) ceny skupu produktów rolnych, roślinnych i zwierzęcych oraz innych objętych obowiązkiem dostaw lub kontraktacją,
4) ceny sprzedażne podstawowych surowców i artykułów dla produkcji rolnej.
2. Rada Ministrów w drodze rozporządzenia określi artykuły i usługi, do których stosuje się przepisy ust. 1.
3. W przypadku określenia wytycznych dla ustalania cen detalicznych artykułów powszechnego użytku (ust. 1 pkt 1) Rada Ministrów zleca ustalanie tych cen ministrom lub prezydiom rad narodowych.
4. Rada Ministrów może zlecać ustalanie cen skupu artykułów określonych w ust. 1 pkt 3 ministrom lub prezydiom rad narodowych.