Ustalanie cen na niektóre artykuły w przemyśle prywatnym i spółdzielczym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1948.23.157

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 kwietnia 1948 r.

DEKRET
z dnia 21 kwietnia 1948 r.
o ustalaniu cen na niektóre artykuły w przemyśle prywatnym i spółdzielczym.

Na podstawie art. 4 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 19 lutego 1947 r. o ustroju i zakresie działania najwyższych organów Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy z dnia 9 marca 1948 r. o upoważnieniu Rządu do wydawania dekretów z mocą ustawy (Dz. U. R. P. Nr 15, poz. 107) - Rada Ministrów postanawia, a Rada Państwa zatwierdza, co następuje:
1.
Przepisy niniejszego dekretu stosuje się do przedsiębiorstw przemysłowych i rzemieślniczych o charakterze wytwórczym lub przetwórczym, stanowiących własność osób fizycznych lub prawnych prawa prywatnego.
2.
Spod działania przepisów niniejszego dekretu wyłącza się jedynie przedsiębiorstwa wymienione w art. 1 pkt a), b) i d) dekretu z dnia 24 września 1947 r. o ustalaniu cen w przedsiębiorstwach prowadzonych przez Państwo lub samorząd (Dz. U. R. P. Nr 61, poz. 337) oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 17 października 1947 r. w sprawie normowania wynagrodzeń za usługi oraz za wartość pracy i wydatków przy umowie o dzieło i przy wytwarzaniu lub przetwarzaniu artykułów pierwszej potrzeby (Dz. U. R. P. Nr 67, poz. 418).

Minister Przemysłu i Handlu w porozumieniu z zainteresowanymi ministrami ustali wykazy:

I. - artykułów

1. - powszedniego użytku,

2. - wytwarzanych z surowców objętych reglamentacją państwową w zakresie rozdzielnictwa,

3. - pomocniczych dla przemysłu państwowego oraz

II. - ceny tych artykułów bądź dopuszczalną przy obliczaniu tych cen wysokość zysku brutto, które mogą być pobierane w przedsiębiorstwach, wymienionych w art. 1 ust. 1.

Ceny lub dopuszczalne wysokości zysku brutto na poszczególne artykuły lub ich grupy ustala Minister Przemysłu i Handlu po wysłuchaniu opinii organizacji spółdzielczych, samorządu gospodarczego, zrzeszeń branżowych kupiectwa prywatnego oraz organizacji branżowych przemysłu państwowego.

1.
Kto żąda lub pobiera ceny wyższe niż przewidziane w art. 2 lub dopuszcza się takich nieuczciwych czynności lub zaniechań, które mogłyby wywołać zwyżkę cen, a w szczególności, kto bierze udział w handlu łańcuszkowym albo kto dla osiągnięcia nadmiernego zysku skupuje, gromadzi lub ukrywa artykuły, objęte wykazami, przewidzianymi w art. 2, podlega karze więzienia do lat 5 i grzywny do 5.000.000 zł lub jednej z tych kar.
2.
Tej samej karze podlega, kto prowadząc przedsiębiorstwo, określone w art. 1 ust. 1, lub sprawując nad nim nadzór dopuszcza do popełnienia przestępstw określonych w ust. 1 niniejszego artykułu.
3.
Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega karze aresztu do jednego roku i grzywny do 500.000 zł lub jednej z tych kar.
4.
Przepisy art. 16-18 ustawy z dnia 2 czerwca 1947 r. o zwalczaniu drożyzny i nadmiernych zysków w obrocie handlowym (Dz. U. R. P. Nr 43, poz. 218) stosuje się odpowiednio.

Wykonanie niniejszego dekretu porucza się Ministrowi Przemysłu i Handlu w porozumieniu z właściwymi ministrami.

Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.