Art. 35. - Usprawnienie procesu inwestycyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego. - Dz.U.2022.1846 - OpenLEX

Art. 35. - Usprawnienie procesu inwestycyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1846

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2022 r.
Art.  35. 

W ustawie z dnia 10 lutego 2017 r. o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 481 oraz z 2022 r. poz. 24, 764, 1079 i 1370) w art. 9 w ust. 2:

1)
po pkt 9 dodaje się pkt 9a w brzmieniu:

"9a) tworzenie lub przystępowanie do spółki prawa handlowego oraz posiadanie, obejmowanie lub nabywanie akcji lub udziałów w spółkach na zasadach określonych w ustawie oraz przepisach odrębnych ustaw;";

2)
po pkt 17 dodaje się pkt 17a w brzmieniu:

"17a) wspieranie rozwoju sektora rolno-spożywczego;";

3)
w pkt 23 dodanym ustawą z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. poz. 1079) kropkę zastępuje się średnikiem;
4)
pkt 23 dodany ustawą z dnia 23 czerwca 2022 r. o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej (Dz. U. poz. 1370) oznacza się jako pkt 24.