Art. 26. - Usprawnienie procesu inwestycyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego. - Dz.U.2022.1846 - OpenLEX

Art. 26. - Usprawnienie procesu inwestycyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1846

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2022 r.
Art.  26. 

W ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1984 oraz z 2022 r. poz. 727) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 9o ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Decyzję o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej wydaje wojewoda, na wniosek:

1) PKP Polskich Linii Kolejowych Spółki Akcyjnej, zwanych dalej "PLK S.A.", lub

2) Spółki Celowej, o której mowa w art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunika cyjnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1354 oraz z 2022 r. poz. 807, 1079, 1390 i 1846), lub spółki, o której mowa w art. 15 ust. 1 tej ustawy, zwanych dalej "CPK", lub

3) właściwej jednostki samorządu terytorialnego.";

2)
użyte w art. 9o w ust. 4, w art. 9oa, w art. 9t w ust. 6, w art. 9w w ust. 1, w ust. 3 w pkt 1 i 3, w ust. 4 i 5, w art. 9x w ust. 2, w art. 9ya w ust. 1, 4 i 6, w art. 9yb w ust. 1 i 3 i w art. 9ag wyrazy "PLK S.A." zastępuje się wyrazami "PLK S.A., CPK";
3)
w art. 9s:
a)
w ust. 3 w pkt 1 po wyrazach "PLK S.A." dodaje się wyrazy "lub CPK",
b)
w ust. 3b po wyrazach "PLK S.A." dodaje się wyrazy "lub CPK",
c)
ust. 8 otrzymuje brzmienie:

"8. Z dniem, w którym decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej stała się ostateczna, PLK S.A., CPK lub właściwa jednostka samorządu terytorialnego uzyskuje prawo do dysponowania nieruchomościami, stanowiącymi teren objęty inwestycją, o którym mowa w art. 9q ust. 1 pkt 1, na cele budowlane w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 oraz z 2022 r. poz. 88, 1557, 1768, 1783 i 1846), zwanej dalej "Prawem budowlanym", z uwzględnieniem art. 9 w ust. 4.";

4)
w art. 9t w ust. 2 w pkt 1 po wyrazach "PLK S.A." dodaje się wyrazy "lub CPK".