Art. 19. - Usprawnienie procesu inwestycyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego. - Dz.U.2022.1846 - OpenLEX

Art. 19. - Usprawnienie procesu inwestycyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1846

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2022 r.
Art.  19. 

W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 oraz z 2022 r. poz. 88, 1557, 1768 i 1783) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 3 w pkt 3a wyrazy "linia kolejowa" zastępuje się wyrazami "droga kolejowa";
2)
w art. 29 w ust. 3 w pkt 1 lit. d otrzymuje brzmienie:

"d) dróg, torów kolejowych i urządzeń z nimi związanych, torów tramwajowych i urządzeń z nimi związanych, ";

3)
w art. 82 w ust. 3 pkt 3aa otrzymuje brzmienie:

"3aa) dróg kolejowych wraz z infrastrukturą kolejową, obiektami, urządzeniami, służącymi do utrzymania tej infrastruktury i transportu kolejowego oraz sieciami uzbrojenia terenu - także niezwiązanymi z użytkowaniem drogi kolejowej, jeżeli konieczność ich budowy lub przebudowy wynika z budowy lub przebudowy drogi kolejowej;".