Art. 4. - [Wpis do rejestru] - Usługi zaufania oraz identyfikacja elektroniczna.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.422 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 marca 2024 r.
Art.  4.  [Wpis do rejestru]
1. 
Wpis do rejestru:
1)
dostawcy usług zaufania, który zamierza świadczyć kwalifikowane usługi zaufania, lub
2)
kwalifikowanej usługi zaufania

- następuje na wniosek dostawcy usług zaufania.

2. 
Wniosek o wpis, o którym mowa w ust. 1, zawiera dane i informacje, o których mowa w art. 3 ust. 4 pkt 1-7.
3. 
Minister właściwy do spraw informatyzacji udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej formularz wniosku o wpis, o którym mowa w ust. 1.
4. 
Do wniosku o wpis, o którym mowa w ust. 1, dołącza się, w postaci elektronicznej:
1)
raport z oceny zgodności, o którym mowa w art. 21 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73), zwanego dalej "rozporządzeniem 910/2014", wydany przez jednostkę oceniającą zgodność;
2)
politykę świadczenia usług objętych wnioskiem, zgodnie z którą mają być świadczone usługi zaufania;
3)
plan zakończenia działalności, o którym mowa w art. 24 ust. 2 lit. i rozporządzenia 910/2014;
4)
dane niezbędne do wystawienia certyfikatu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1.
5. 
Do wniosku o wpis, o którym mowa w ust. 1, można dołączyć kopie dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 1-3.
6. 
Minister właściwy do spraw informatyzacji, po rozpatrzeniu wniosku, o którym mowa w ust. 1, wydaje decyzję o wpisie:
1)
dostawcy usług zaufania i świadczonych przez niego usług zaufania do rejestru, jeżeli spełniają wymagania określone w przepisach o usługach zaufania;
2)
kwalifikowanej usługi zaufania do rejestru, w przypadku gdy usługa spełnia wymagania określone w przepisach o usługach zaufania.
7. 
Decyzja o wpisie, o której mowa w ust. 6, zawiera informacje podlegające wpisowi do rejestru.