[Przepis przejściowy w zakresie składania zaawansowanych podpisów elektronicznych lub zaawansowanych pieczęci elektronicznych]... - Dz.U.2021.1797 t.j. - OpenLEX

Art. 137. - [Przepis przejściowy w zakresie składania zaawansowanych podpisów elektronicznych lub zaawansowanych pieczęci elektronicznych] - Usługi zaufania oraz identyfikacja elektroniczna.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1797 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 października 2021 r.
Art.  137.  [Przepis przejściowy w zakresie składania zaawansowanych podpisów elektronicznych lub zaawansowanych pieczęci elektronicznych]
1. 
Do dnia 1 lipca 2018 r. do składania zaawansowanych podpisów elektronicznych lub zaawansowanych pieczęci elektronicznych można stosować funkcję skrótu SHA-1, chyba że wymagania techniczne wynikające z aktów wykonawczych wydanych na podstawie rozporządzenia 910/2014 wyłączą możliwość stosowania tej funkcji skrótu.
2. 
Dostawcy usług zaufania, producenci oprogramowania oraz podmioty publiczne obowiązani są do odpowiedniego dostosowania oprogramowania oraz systemów teleinformatycznych do zmian i terminu określonych w ust. 1.