Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.794 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 4 maja 2020 r.
Art.  54.  [Termin wykonania transakcji zainicjowanej przez płatnika]
1.  Dostawca płatnika jest obowiązany doprowadzić do uznania rachunku płatniczego dostawcy odbiorcy kwotą transakcji płatniczej zainicjowanej przez płatnika nie później niż do końca następnego dnia roboczego po otrzymaniu zlecenia.
2.  Termin określony w ust. 1 może zostać przedłużony o jeden dzień roboczy, w przypadku gdy dostawca płatnika otrzymał zlecenie płatnicze w postaci papierowej.