[Przesłanki prawidłowej autoryzacji transakcji płatniczej] - Art. 40. - Usługi płatnicze. - Dz.U.2021.1907 t.j. - OpenLEX

Art. 40. - [Przesłanki prawidłowej autoryzacji transakcji płatniczej] - Usługi płatnicze.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1907 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 lipca 2022 r.
Art.  40.  [Przesłanki prawidłowej autoryzacji transakcji płatniczej]
1. 
Transakcję płatniczą uważa się za autoryzowaną, jeżeli płatnik wyraził zgodę na wykonanie transakcji płatniczej w sposób przewidziany w umowie między płatnikiem a jego dostawcą. Zgoda może dotyczyć także kolejnych transakcji płatniczych.
2. 
Zgoda powinna być udzielona przez płatnika przed wykonaniem transakcji płatniczej albo kolejnych transakcji płatniczych, chyba że płatnik i jego dostawca uzgodnili, że zgoda może zostać udzielona także po ich wykonaniu. Zgody na wykonanie transakcji płatniczej można również udzielić za pośrednictwem odbiorcy, dostawcy odbiorcy albo dostawcy świadczącego usługę inicjowania transakcji płatniczej.
3. 
Płatnik może w każdej chwili wycofać zgodę, nie później jednak niż do momentu, w którym zlecenie płatnicze zgodnie z art. 51 stało się nieodwołalne.
4. 
Jeżeli zgoda dotyczy kolejnych transakcji płatniczych, wycofanie dotyczy wszystkich niewykonanych transakcji płatniczych, chyba że płatnik zastrzegł inaczej.