[Środki nadzorcze wobec krajowej instytucji płatniczej rozpowszechniającej wprowadzające lub mogące wprowadzić w błąd... - Dz.U.2022.2360 t.j. - OpenLEX

Art. 106. - [Środki nadzorcze wobec krajowej instytucji płatniczej rozpowszechniającej wprowadzające lub mogące wprowadzić w błąd informacje] - Usługi płatnicze.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2360 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2023 r.
Art.  106.  [Środki nadzorcze wobec krajowej instytucji płatniczej rozpowszechniającej wprowadzające lub mogące wprowadzić w błąd informacje]
1. 
Jeżeli rozpowszechniane informacje, o których mowa w art. 73, wprowadzają lub mogą wprowadzać w błąd, KNF może:
1)
wydać instytucji płatniczej zalecenie, o którym mowa w art. 102 ust. 1 pkt 3 lit. a, dotyczące zaprzestania ich rozpowszechniania, przy czym nie stosuje się przepisów art. 105 ust. 1 pkt 1-3 i 6;
2)
nakazać, w drodze decyzji, ogłoszenie sprostowania we wskazanej formie oraz w wyznaczonym terminie; nakazując ogłoszenie sprostowania KNF może określić jego treść.
2. 
W przypadku gdy nakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie został wykonany, KNF może, w drodze decyzji:
1)
nałożyć na osobę zarządzającą bezpośrednio odpowiedzialną za niewykonanie nakazu karę pieniężną do wysokości trzykrotnego miesięcznego wynagrodzenia brutto tej osoby, wyliczonego na podstawie średniego wynagrodzenia brutto za ostatnie 3 miesiące przed nałożeniem kary;
2)
nałożyć na instytucję płatniczą karę pieniężną w wysokości do 1 000 000 zł.
3. 
Przy nakładaniu kar, o których mowa w ust. 2, stosuje się odpowiednio przepisy art. 105 ust. 2, 4 i 5.