Art. 35. - [Obiekty hotelarskie] - Usługi hotelarskie oraz usługi pilotów wycieczek i przewodników turystycznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1944 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 września 2023 r.
Art.  35.  [Obiekty hotelarskie]
1. 
Usługi hotelarskie mogą być świadczone w obiektach hotelarskich, które spełniają:
1)
wymagania co do wielkości obiektu, jego wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług, ustalone dla rodzaju i kategorii, do których obiekt został zaszeregowany;
2)
wymagania sanitarne, przeciwpożarowe oraz inne określone odrębnymi przepisami.
2. 
Usługi hotelarskie mogą być świadczone również w innych obiektach, jeżeli obiekty te spełniają minimalne wymagania co do wyposażenia, o których mowa w art. 45 pkt 4, oraz wymagania określone w ust. 1 pkt 2.
3. 
Za inne obiekty, w których mogą być świadczone usługi hotelarskie, uważa się także wynajmowane przez rolników pokoje i miejsca na ustawianie namiotów w prowadzonych przez nich gospodarstwach rolnych, jeżeli obiekty te spełniają minimalne wymagania co do wyposażenia, o których mowa w art. 45 pkt 4, oraz wymagania określone w ust. 1 pkt 2.
4. 
Domniemywa się, że w obiektach, w których są świadczone usługi hotelarskie bez uprzedniego zgłoszenia do właściwej ewidencji, o której mowa w art. 38, nie są spełnione wymagania sanitarne, o których mowa w ust. 1 pkt 2.