Art. 28c. - [Ograniczenie stosowania przepisów o ochronie danych osobowych do przetwarzania danych osobowych zebranych w toku wykonywania usług detektywistycznych] - Usługi detektywistyczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.129 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 grudnia 2021 r.
Art.  28c.  [Ograniczenie stosowania przepisów o ochronie danych osobowych do przetwarzania danych osobowych zebranych w toku wykonywania usług detektywistycznych]

Do przetwarzania danych osobowych zebranych w toku wykonywania czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1, nie stosuje się przepisów art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 15 ust. 1 lit. a. c i g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.).