Dziennik Ustaw

Dz.U.2007.224.1658

| Akt obowiązujący
Wersja od: 9 października 2007 r.

UMOWA
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie środków bezpieczeństwa służących ochronie informacji niejawnych w sferze wojskowej,
podpisana w Warszawie dnia 8 marca 2007 r.

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 8 marca 2007 r. w Warszawie została podpisana Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie środków bezpieczeństwa służących ochronie informacji niejawnych w sferze wojskowej, w następującym brzmieniu:

UMOWA

między

Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki

w sprawie środków bezpieczeństwa

służących ochronie informacji niejawnych

w sferze wojskowej

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej

oraz Rząd Stanów Zjednoczonych Ameryki, zwane dalej Stronami,

popierając wzajemną współpracę w celu zapewnienia ochrony

informacji niejawnych w sferze wojskowej,

uzgodniły, co następuje:

ARTYKUŁ  1

W rozumieniu niniejszej Umowy:

1) Informacje niejawne w sferze wojskowej

Informacje wytworzone przez lub dla Ministerstwa Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej lub Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych Ameryki (w Stanach Zjednoczonych zwane "wojskowymi informacjami niejawnymi"), lub informacje, które znajdują się pod ich jurysdykcją bądź kontrolą i które wymagają ochrony zgodnie z prawem krajowym Stron oraz postanowieniami niniejszej Umowy, zwane dalej "informacjami niejawnymi";

2) Krajowa władza bezpieczeństwa

Krajowa władza każdej ze Stron odpowiedzialna za bezpieczeństwo informacji niejawnych zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy;

3) Kontrakt

Umowa regulująca ciążące na zawierających ją podmiotach prawa i obowiązki zgodnie z prawem krajowym, której realizacja wiąże się z dostępem do lub wytwarzaniem informacji niejawnych;

4) Agencja do spraw kontraktów

Podmiot funkcjonujący w ramach struktur rządowych Strony, który posiada uprawnienia do zawierania, zarządzania oraz wypowiadania kontraktów;

5) Kontrahent

Podmiot, któremu przyznano kontrakt przez agencję do spraw kontraktów jednej ze Stron;

6) Strona trzecia

Rząd, nie będący rządem żadnej ze Stron niniejszej Umowy oraz osoba lub inny podmiot, których rząd nie jest rządem żadnej ze Stron niniejszej Umowy.

ROZDZIAŁ  II

ZASTOSOWANIE

ARTYKUŁ  2

Informacje niejawne przekazywane bezpośrednio lub pośrednio przez jedną Stronę drugiej Stronie, lub oficerowi bądź innemu upoważnionemu przedstawicielowi Stron, są chronione zgodnie z warunkami niniejszej Umowy oraz prawem krajowym Stron.

ARTYKUŁ  3

Każda ze Stron powiadamia bezzwłocznie drugą Stronę o wszelkich zmianach w swoim prawie krajowym mających wpływ na zgodną z postanowieniami niniejszej Umowy ochronę informacji niejawnych. W takim przypadku, Strony konsultują się, zgodnie z postanowieniami rozdziału XIII, w celu rozważenia wprowadzenia ewentualnych zmian do niniejszej Umowy. W międzyczasie, informacje niejawne są chronione zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.

ARTYKUŁ  4
1. Informacje niejawne mogą mieć formę ustną, wizualną lub formę dokumentu, lub każdą inną, w tym także formę sprzętu lub technologii.
2. Informacjom niejawnym przyznaje się adekwatną do ich treści klauzulę tajności, zgodnie z prawem krajowym każdej ze Stron. Każda ze Stron opieczętowuje lub oznacza wszystkie informacje niejawne otrzymane od drugiej Strony nazwą rządu Strony wytwarzającej. Informacje są oznaczane klauzulami tajności Strony otrzymującej w celu zapewnienia poziomu ochrony odpowiadającego określonemu przez Stronę wytwarzającą.
3. Strony uzgadniają, że niżej wymienione klauzule tajności są równorzędne:
RZECZPOSPOLITA POLSKASTANY ZJEDNOCZONE AMERYKI
ŚCIŚLE TAJNETOP SECRET
TAJNESECRET
POUFNECONFIDENTIAL
ZASTRZEŻONEbrak amerykańskiego odpowiednika; traktowane jak POUFNE

ROZDZIAŁ  III

KRAJOWE WŁADZE BEZPIECZEŃSTWA

ARTYKUŁ  5
1. Krajowymi władzami bezpieczeństwa w rozumieniu niniejszej Umowy są:
1) w Rzeczypospolitej Polskiej: Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego;
2) w Stanach Zjednoczonych Ameryki: Departament Obrony.
2. Krajowe władze bezpieczeństwa mogą zawierać dodatkowe porozumienia wykonawcze do niniejszej Umowy.
3. Strony informują się o wszelkich zmianach w swoich krajowych władzach bezpieczeństwa lub zakresie ich odpowiedzialności wynikającym z postanowień niniejszej Umowy.

ROZDZIAŁ  IV

DOSTĘP DO INFORMACJI NIEJAWNYCH

ARTYKUŁ  6

Na dostęp do informacji niejawnych zezwala się, zgodnie z zasadą ograniczonego dostępu, tylko tym osobom, których zadania służbowe wymagają zapoznania się z nimi, które posiadają poświadczenie bezpieczeństwa wydane zgodnie z określonymi wymaganiami Stron, oraz które zostały przeszkolone w zakresie ochrony informacji niejawnych zgodnie z prawem krajowym każdej ze Stron. Stopień, stanowisko służbowe lub posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa nie są wystarczającymi przesłankami na uzyskanie dostępu do informacji niejawnych. Strony zapewniają, że:

1) Strona otrzymująca nie przekaże informacji stronie trzeciej bez pisemnej zgody Strony wytwarzającej;
2) Strona otrzymująca zapewni informacjom poziom ochrony odpowiadający określonemu przez Stronę wytwarzającą, zgodnie z postanowieniami artykułu 4 ustęp 3;
3) Strona otrzymująca będzie wykorzystywać informacje wyłącznie w celu, w jakim zostały one przekazane;
4) Strona otrzymująca będzie respektować i chronić prawa osobiste, takie jak patenty, prawa autorskie lub inne prawa, które stanowią część informacji, oraz
5) wszystkie jednostki, w których wykorzystywane są informacje niejawne będą prowadziły rejestr osób posiadających poświadczenia bezpieczeństwa, które w danych jednostkach są uprawnione do dostępu do takich informacji.

ROZDZIAŁ  V

BEZPIECZEŃSTWO OSOBOWE

ARTYKUŁ  7

Postanowienie o wydaniu poświadczenia bezpieczeństwa osobie fizycznej pozostaje w zgodzie z interesami bezpieczeństwa narodowego i jest możliwe po przeprowadzeniu postępowania sprawdzającego zgodnie z prawem krajowym Strony wydającej. Celem postępowania sprawdzającego jest ocena zdolności i intencji osoby fizycznej do właściwego wykorzystywania informacji niejawnych.

ARTYKUŁ  8

Zanim przedstawiciel jednej ze Stron udostępni informacje niejawne oficerowi lub uprawnionemu przedstawicielowi drugiej Strony, Strona otrzymująca udzieli Stronie przekazującej zapewnienia, że dany oficer lub przedstawiciel posiada wymagane poświadczenie bezpieczeństwa, potrzebuje dostępu do informacji niejawnych w celach służbowych oraz że informacje będą chronione przez Stronę otrzymującą.

ARTYKUŁ  9

Upoważnienia do składania wizyt przez przedstawicieli jednej Strony w obiektach należących do drugiej Strony, w których wymagany jest dostęp do informacji niejawnych, są ograniczone wyłącznie do wizyt służbowych i przekazywane ze stosownym wyprzedzeniem. Upoważnienia do składania wizyt w obiektach udzielają wyłącznie Strony lub urzędnicy rządowi wyznaczeni przez Strony. Strony lub osoby przez nie wyznaczone są odpowiedzialne za uprzedzenie o proponowanej wizycie oraz zakresie i najwyższej klauzuli informacji niejawnych, do jakich może mieć dostęp osoba przybywająca z wizytą. Wnioski o wizyty przedstawicieli Stron są przekazywane przez Ambasadę Rzeczypospolitej Polskiej w Waszyngtonie D.C., w przypadku osób przybywających na wizytę z Polski oraz przez Ambasadę Stanów Zjednoczonych Ameryki w Warszawie, w przypadku osób przybywających na wizytę ze Stanów Zjednoczonych. Wnioski o wizytę zawierają:

1) cel oraz termin wizyty wraz z załączonym programem (w przypadku, kiedy ma zastosowanie);
2) imię i nazwisko osoby przybywającej z wizytą, datę oraz miejsce urodzenia, obywatelstwo, numer paszportu lub innego dowodu tożsamości;
3) stanowisko służbowe osoby przybywającej z wizytą wraz z nazwą instytucji lub jednostki, którą reprezentuje;
4) potwierdzenie poziomu poświadczenia bezpieczeństwa osoby przybywającej z wizytą;
5) nazwę oraz adres odwiedzanego obiektu, oraz
6) imię, nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby odwiedzanej.

ROZDZIAŁ  VII

BEZPIECZEŃSTWO FIZYCZNE

ARTYKUŁ  10

Strony są odpowiedzialne za wszystkie informacje niejawne drugiej Strony podczas ich przekazywania, bądź przechowywania na swoim terytorium.

ARTYKUŁ  11

Strony są odpowiedzialne za bezpieczeństwo wszystkich obiektów, w których przechowywane są informacje niejawne przekazane przez drugą Stronę oraz zapewniają wyznaczenie do każdego takiego obiektu wykwalifikowanych osób, które będą odpowiedzialne i uprawnione do kontroli i ochrony tych informacji.

ARTYKUŁ  12

Informacje niejawne są przechowywane w taki sposób, aby dostęp do nich był ograniczony wyłącznie do osób posiadających uprawnienia, o których mowa w rozdziale IV i rozdziale V.

ROZDZIAŁ  VIII

OZNACZANIE I PRZEKAZYWANIE INFORMACJI NIEJAWNYCH

ARTYKUŁ  13
1. Informacje niejawne są przekazywane między Stronami drogą rządową. Każda ze Stron ostemplowuje lub oznacza wszystkie informacje niejawne otrzymane od drugiej Strony nazwą rządu Strony wytwarzającej. Informacje są oznaczane zgodnie z klasyfikacją Strony otrzymującej, umożliwiając w ten sposób zapewnienie poziomu ochrony określonego przez Stronę wytwarzającą, zgodnie z postanowieniami artykułu 4 ustęp 3.
2. Minimalne wymagania dotyczące bezpieczeństwa informacji niejawnych podczas przekazywania przedstawiają się następująco:
1) dokumenty lub inne nośniki zawierające informacje niejawne są przekazywane w podwójnych, zapieczętowanych kopertach, przy czym na kopercie wewnętrznej znajduje się jedynie klauzula tajności, którą oznaczono dokumenty lub inne nośniki oraz służbowy adres docelowego odbiorcy, natomiast na kopercie zewnętrznej znajduje się służbowy adres odbiorcy, służbowy adres nadawcy oraz numer, pod którym zarejestrowany został dany dokument lub inny nośnik w przypadku, kiedy ma to zastosowanie. Na kopercie zewnętrznej nie umieszcza się informacji o klauzuli tajności załączonych dokumentów lub innych nośników. Zapieczętowana koperta jest następnie przekazywana zgodnie z procedurami obowiązującymi daną Stronę. W przypadku paczek zawierających niejawne dokumenty lub inne nośniki przekazywane między Stronami, przygotowuje się potwierdzenia odbioru. Odbiór załączonych dokumentów lub innych nośników jest potwierdzany pisemnie przez ostatniego odbiorcę i przekazywany nadawcy;
2) sprzęt objęty klauzulą tajności jest transportowany w zapieczętowanych, zakrytych pojazdach, lub bezpiecznie pakowany bądź zabezpieczany w celu uniemożliwienia jego szczegółowej identyfikacji. Znajduje się on także pod stałą kontrolą w celu uniemożliwienia dostępu osobom nieupoważnionym;
3) sprzęt objęty klauzulą tajności, który musi być tymczasowo przechowywany w oczekiwaniu na wysłanie, umieszcza się w miejscu objętym ochroną. Miejsce to jest chronione za pomocą urządzeń zabezpieczających przed wtargnięciem osób trzecich lub pracowników ochrony posiadających poświadczenia bezpieczeństwa prowadzących stały nadzór. Dostęp do takiego miejsca mogą mieć wyłącznie członkowie upoważnionego personelu posiadający wymagane poświadczenia bezpieczeństwa;
4) w przypadku, kiedy podczas transportu zmieniają się osoby odpowiedzialne za sprzęt objęty klauzulą tajności, należy każdorazowo wystawiać potwierdzenie, które jest później podpisywane przez ostatniego odbiorcę i przekazywane nadawcy, oraz
5) informacje niejawne mogą być przekazywane za pośrednictwem bezpiecznych systemów i sieci teleinformatycznych dopuszczonych do użytku zgodnie z prawem krajowym Stron. Informacje niejawne przekazywane drogą elektroniczną są szyfrowane.

ROZDZIAŁ  IX

NISZCZENIE, POWIELANIE I TŁUMACZENIE

ARTYKUŁ  14

Dokumenty oraz inne nośniki zawierające informacje niejawne są niszczone w sposób uniemożliwiający rekonstrukcję informacji niejawnych w nich zawartych.

ARTYKUŁ  15

Sprzęt objęty klauzulą tajności jest niszczony w sposób uniemożliwiający jego rozpoznanie lub modyfikowany w sposób wykluczający częściową lub całkowitą rekonstrukcję informacji niejawnych.

ARTYKUŁ  16

Informacje niejawne o klauzuli ŚCIŚLE TAJNE lub TAJNE, które nie mogą być powielane są w tym celu odpowiednio oznaczane zgodnie z prawem krajowym Strony wytwarzającej.

ARTYKUŁ  17

W przypadku powielania niejawnych dokumentów lub innych nośników, wszystkie znajdujące się na nich oryginalne klauzule tajności są powielane bądź umieszczane na każdej kopii. Powielone w ten sposób dokumenty lub inne nośniki podlegają takiej samej kontroli, jak oryginały. Liczba kopii jest ograniczona do liczby wymaganej dla celów służbowych.

ARTYKUŁ  18

Wszelkie tłumaczenia informacji niejawnych są dokonywane przez osoby posiadające poświadczenia bezpieczeństwa, zgodnie z postanowieniami rozdziału V. Liczba kopii jest ograniczona do niezbędnego minimum, a ich udostępnianie podlega kontroli. Wykonane w ten sposób tłumaczenia są oznaczane odpowiednią klauzulą tajności oraz odpowiednim oznaczeniem w języku, na który dokonano przekładu, wskazującym, że dokument lub nośnik zawiera informacje niejawne pochodzące od Strony wytwarzającej.

ROZDZIAŁ  X

UDOSTĘPNIANIE KONTRAHENTOM

ARTYKUŁ  19

Przed udostępnieniem jakichkolwiek informacji niejawnych otrzymanych od drugiej Strony kontrahentowi lub ewentualnemu kontrahentowi, Strona otrzymująca udziela zapewnienia, że:

1) kontrahent lub ewentualny kontrahent, oraz jego zakład posiadają możliwości ochrony informacji niejawnych;
2) wydane zostało odpowiednie świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego;
3) wydane zostały odpowiednie poświadczenia bezpieczeństwa wszystkim osobom fizycznym, których obowiązki wymagają dostępu do informacji niejawnych;
4) wszystkie osoby fizyczne mające dostęp do informacji niejawnych są poinformowane o odpowiedzialności za ochronę informacji niejawnych zgodnie z obowiązującym prawem Stron;
5) przeprowadzane są okresowe inspekcje zakładów, którym wydano świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego, w celu zapewnienia, że informacje niejawne są chronione zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, oraz
6) dostęp do informacji jest ograniczony do tych osób, których zadania służbowe wymagają zapoznania się z nimi.

ROZDZIAŁ  XI

EWIDENCJA I KONTROLA

ARTYKUŁ  20
1. Strony zapewniają prowadzenie niezbędnej ewidencji i kontroli informacji niejawnych.
2. Zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy oraz swoim prawem krajowym, Strony stosują odpowiednie środki w celu ochrony informacji niejawnych, które są przekazywane lub powstają w wyniku wspólnej działalności obu Stron, w tym także informacji niejawnych wytworzonych w związku z realizacją kontraktu.

ROZDZIAŁ  XII

PROCEDURA W PRZYPADKU UTRATY LUB NIEUPRAWNIONEGO UJAWNIENIA BĄDŹ DOMNIEMANIA UTRATY LUB NIEUPRAWNIONEGO UJAWNIENIA

ARTYKUŁ  21

Strona wytwarzająca jest natychmiast informowana o utracie lub nieuprawnionym ujawnieniu, a także o domniemaniu utraty lub nieuprawnionego ujawnienia należących do niej informacji niejawnych, natomiast Strona otrzymująca rozpoczyna postępowanie wyjaśniające oraz, jeśli jest to zasadne - dochodzenie, w celu wyjaśnienia okoliczności. Wyniki postępowania lub dochodzenia, wraz z informacją na temat środków podjętych w celu uniknięcia powtórzenia się takiej sytuacji, są przekazywane Stronie wytwarzającej przez Stronę przeprowadzającą postępowanie lub dochodzenie.

ROZDZIAŁ  XIII

KONSULTACJE I PRZEGLĄD SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA

ARTYKUŁ  22
1. Krajowe władze bezpieczeństwa Stron informują się o wszelkich zmianach w swoim prawie krajowym w zakresie dotyczącym ochrony informacji niejawnych.
2. W celu zapewnienia ścisłej współpracy przy realizacji postanowień niniejszej Umowy, krajowe władze bezpieczeństwa Stron konsultują się na wniosek jednej z nich.
3. Realizacja określonych w niniejszej Umowie wymogów bezpieczeństwa może być wspierana poprzez obustronne wizyty przedstawicieli krajowych władz bezpieczeństwa Stron, którzy po wcześniejszych konsultacjach, otrzymają zgodę na złożenie wizyty drugiej Stronie w celu omówienia oraz dokonania bezpośredniego przeglądu realizacji procedur przez drugą Stronę, co pozwoli na uzyskanie porównywalnych systemów bezpieczeństwa. Każda ze Stron pomaga przedstawicielom krajowych władz bezpieczeństwa drugiej Strony w oszacowaniu, czy informacje niejawne przekazane przez drugą Stronę są właściwie chronione.
ARTYKUŁ  23

Każda ze Stron pokrywa swoje własne koszty poniesione w związku z realizacją niniejszej Umowy.

ROZDZIAŁ  XV

ROZSTRZYGANIE SPORÓW

ARTYKUŁ  24
1. Wszelkie kwestie sporne dotyczące niniejszej Umowy są rozstrzygane w drodze bezpośrednich negocjacji między krajowymi władzami bezpieczeństwa.
2. Jeżeli rozstrzygnięcie sporu w sposób, o którym mowa w ustępie 1, jest niemożliwe, będzie on rozwiązany drogą dyplomatyczną i nie będzie przedkładany do rozstrzygnięcia sądowi krajowemu, trybunałowi międzynarodowemu, czy też innej osobie lub podmiotowi.

ROZDZIAŁ  XVI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

ARTYKUŁ  25
1. Z chwilą wejścia w życie niniejszej Umowy, wygasa Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie ochrony wojskowych informacji niejawnych, podpisane w Waszyngtonie D.C. 17 lutego 1995 roku (zwane dalej "Porozumieniem z 1995 roku").
2. Informacje niejawne, które zostały wcześniej wymienione przez Strony na podstawie Porozumienia z 1995 roku, zostają objęte ochroną zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.
ARTYKUŁ  26
1. Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem późniejszej z not wymienionych między Stronami informujących o zakończeniu wszystkich procedur wewnętrznych niezbędnych do wejścia Umowy w życie.
2. Zmiany do niniejszej Umowy są wprowadzane na podstawie obustronnej zgody Stron i wchodzą w życie zgodnie z postanowieniami ustępu 1.
3. Niniejsza Umowa zawarta jest na okres pięciu lat, po którym będzie automatycznie przedłużana na kolejne okresy jednoroczne, chyba że którakolwiek ze Stron, poinformuje drugą Stronę o zamiarze wypowiedzenia i dokona tego pisemnie, drogą dyplomatyczną z dziewięćdziesięciodniowym wyprzedzeniem.
4. Bez względu na wypowiedzenie niniejszej Umowy, wszystkie informacje niejawne przekazane na jej podstawie będą nadal chronione zgodnie z jej postanowieniami.

SPORZĄDZONO w Warszawie dnia 8 marca 2007 roku, w językach polskim i angielskim, przy czym obydwa teksty posiadają jednakową moc.

Po zapoznaniu się z powyższą umową, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że

- została ona uznana za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych,

- jest przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona,

- będzie niezmiennie zachowywana.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 19 września 2007 r.