Art. 9. - USA-Polska. Umowa o ekstradycji. Waszyngton.1996.07.10.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1999.93.1066

| Akt obowiązujący
Wersja od: 5 lipca 2002 r.
Artykuł  9

Postępowanie ekstradycyjne i wymagane dokumenty

1. 
Wniosek o wydanie przekazuje się w drodze dyplomatycznej.
2. 
Do wniosku o wydanie niezbędne są:
a)
dokumenty, oświadczenia lub innego rodzaju informacje zawierające dane dotyczące tożsamości i obywatelstwa oraz prawdopodobnego miejsca pobytu osoby, o której wydanie się wnosi,
b)
opis stanu faktycznego sprawy, w związku z którą wnosi się o wydanie, oraz informacja o dotychczasowym przebiegu postępowań w sprawie,
c)
tekst przepisów prawa dotyczących istotnych elementów przestępstwa, z powodu którego wnosi się o wydanie,
d)
tekst przepisów prawa dotyczących zagrożenia karą za przestępstwo,
e)
informacja o przepisach prawa dotyczących przedawnienia ścigania lub wykonania kary w odniesieniu do przestępstwa, w związku z którym wnosi się o wydanie,
f)
dokumenty, oświadczenia lub innego rodzaju informacje określone odpowiednio w ustępach 3 lub 4 niniejszego artykułu.
3. 
Do wniosku o wydanie osoby w celu przeprowadzenia postępowania karnego ponadto niezbędne są:
a)
odpis postanowienia o aresztowaniu lub nakazu aresztowania wydanego przez sędziego lub inny właściwy organ, jeżeli zostały wydane,
b)
odpis aktu oskarżenia, jeżeli został sporządzony,
c)
takie informacje, które uzasadniałyby postawienie osoby w stan oskarżenia, gdyby przestępstwo było popełnione w Państwie wezwanym.
4. 
Do wniosku o wydanie osoby, która została uznana winną popełnienia przestępstwa stanowiącego podstawę wydania, ponadto niezbędne są:
a)
odpis postanowienia o aresztowaniu lub nakazu aresztowania wydanego przez sędziego lub inny właściwy organ, jeżeli zostały wydane,
b)
odpis wyroku skazującego, a jeżeli taki odpis jest niedostępny - oświadczenie organu sądowego stwierdzające, że dana osoba została uznana winną,
c)
informacje potwierdzające, że osoba, o której wydanie się wnosi, jest tą osobą, która została uznana winną,
d)
jeżeli wobec osoby ściganej orzeczono karę - odpis wyroku orzekającego karę oraz oświadczenie stwierdzające, w jakim wymiarze wyrok został wykonany,
e)
w wypadku osoby, która została uznana winną zaocznie - dokumenty wymienione w ustępie 3.