USA-Polska. Dodatkowy traktat ekstradycyjny. Warszawa.1935.04.05.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1936.43.319

Akt utracił moc
Wersja od: 5 czerwca 1936 r.

DODATKOWY TRAKTAT EKSTRADYCYJNY
podpisany w Warszawie dnia 5 kwietnia 1935 r. do traktatu Ekstradycyjnego między Rzecząpospolitą Polską z Stanami Zjednoczonymi Ameryki, podpisanego w Warszawie dnia 22 listopada 1927 r.
(Ratyfikowany zgodnie z ustawą z dnia 9 stycznia 1936 r. - Dz. U. R. P. Nr. 5, poz. 40).

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ,

MY, IGNACY MOŚCICKI,

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ,

wszem wobec i każdemu zosobna, komu o tem wiedzieć należy, wiadomem czynimy:

W dniu piątym kwietnia tysiąc dziewięćset trzydziestego piątego roku podpisany został w Warszawie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki dodatkowy traktat Ekstradycyjny między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, podpisanego w Warszawie dnia 22 listopada 1927 r.

Powyższy dodatkowy traktat Ekstradycyjny brzmi słowo w słowo jak następuje:

DODATKOWY TRAKTAT EKSTRADYCYJNY.

Rzeczpospolita Polska i Stany Zjednoczone Ameryki, pragnąc rozszerzyć wykaz przestępstw, za które wydanie ma być przyznane na podstawie Traktatu podpisanego przez Rzeczpospolitą Polską i Stanami Zjednoczonymi Ameryki dnia 22 listopada 1927 r., postanowiły, w celu usprawnienia wymiaru sprawiedliwości i zapobieżenia przestępstwom na swych terytoriach i w zakresie swej władzy zwierzchniej zawrzeć dodatkowy Traktat i mianowały w tym celu swymi Pełnomocnikami:

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej:

Pana Józefa BECKA, Ministra Spraw Zagranicznych,

Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki:

Pana John CUDAHY, Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Stanów Zjednoczonych Ameryki w Warszawie,

KTÓRZY, po zakomunikowaniu sobie wzajemnie swych pełnomocnictw, uznanych za dobre i w należytej formie sporządzone, zgodzili się na następujące artykuły:

Następujące przestępstwa zostaną dodane do wykazu przestępstw wyliczonych w punktach 1 do 18 Artykułu II wspomnianego Traktatu z dnia 22 listopada 1927 r., za które wydanie jest dopuszczalne, a mianowicie:

19. Przestępstwa na szkodę wierzycieli, związane ze stanem upadłości.

Niniejszy Traktat będzie uważany za część składową wspomnianego Traktatu Ekstradycyjnego z dnia 22 listopada 1927 r., a Artykuł II tegoż Traktatu będzie rozumiany w ten sposób, jak gdyby wykaz przestępstw w nim wymienionych obejmował od samego początku dodatkowe przestępstwa wyszczególnione i oznaczone w pierwszym artykule niniejszego Traktatu Nr. 19.

Niniejszy Traktat będzie ratyfikowany przez Wysokie Umawiające się Strony, stosownie do ich przepisów konstytucyjnych i wejdzie w życie trzydziestego dnia po dniu wymiany dokumentów ratyfikacyjnych, która nastąpi w Warszawie w terminie możliwie najszybszym.

Na dowód czego wyżej wymienieni Pełnomocnicy podpisali niniejszy Traktat w języku polskim i angielskim, które są obydwa miarodajne i wycisnęli na nim swe pieczęcie.

Sporządzono w dwóch egzemplarzach, w Warszawie dnia 5 kwietnia 1935 roku.

Zaznajomiwszy się z powyższym dodatkowym traktatem Ekstradycyjnym, uznaliśmy go i uznajemy za słuszny zarówno w całości jak i każde z zawartych w nim postanowień; oświadczamy, że jest on przyjęty, ratyfikowany i potwierdzony i przyrzekamy, że będzie niezmiennie zachowywany.

Na dowód czego, wydaliśmy Akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej.

W Warszawie, dnia 9 marca 1936 r.