Dziennik Ustaw

Dz.U.1963.18.99

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 maja 1972 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 3 kwietnia 1963 r.
w sprawie urzędowego spisu leków oraz innych wykazów surowców farmaceutycznych i leków gotowych.

Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1951 r. o środkach farmaceutycznych i odurzających oraz artykułach sanitarnych (Dz. U. Nr 1, poz. 4) zarządza się, co następuje:
§  1. Urzędowy spis leków obejmuje surowce farmaceutyczne i leki gotowe, stosowane w lecznictwie ludzi.
§  2. Oprócz urzędowego spisu leków Minister Zdrowia i Opieki Społecznej ustala wykazy surowców farmaceutycznych i leków gotowych:
1) dopuszczonych czasowo do obrotu w celu stosowania w lecznictwie ludzi,
2) wprowadzanych do obrotu przez apteki otwarte przeznaczone wyłącznie do skupu i sprzedaży leków gotowych, produkowanych za granicą,
3) 1 leków gotowych, na których sprowadzenie z zagranicy w innych celach niż na własne potrzeby wymagane jest zezwolenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej.
§  3. 2 Urzędowy spis leków i wykazy, o których mowa w § 2, oraz ich zmiany ustala Minister Zdrowia i Opieki Społecznej w drodze obwieszczenia ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej.
§  4.
1. Surowce farmaceutyczne i leki gotowe skreślone z urzędowego spisu leków bądź z wykazów wymienionych w § 2 mogą być nadal wyrabiane przez okres trzech miesięcy oraz pozostawać bez ograniczeń w obrocie przez okres dwunastu miesięcy od daty ich skreślenia, a po upływie tego okresu mogą być do czasu wyczerpania istniejących zapasów stosowane w zakładach opieki zdrowotnej zamkniętej, a także wprowadzane do obrotu przez ograniczoną ilość aptek otwartych, wskazanych przez właściwe do spraw zdrowia i opieki społecznej organy prezydiów wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych miast wyłączonych z województw).
2. W szczególnych przypadkach Minister Zdrowia i Opieki Społecznej może wyrazić zgodę na produkcję oraz pozostawanie w obrocie surowców farmaceutycznych i leków gotowych wymienionych w ust. 1 przez okres dłuższy, nie przekraczający jednak 6 miesięcy.
3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do surowców farmaceutycznych i leków gotowych skreślonych z urzędowego spisu leków bądź z wykazów określonych w § 2 z powodu wykrycia ich szkodliwego działania. W takim przypadku surowce farmaceutyczne i leki gotowe podlegają natychmiastowemu wycofaniu z produkcji i obrotu.
§  5. Traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 listopada 1951 r. w sprawie urzędowego spisu leków oraz innych wykazów surowców farmaceutycznych i leków gotowych (Dz. U. z 1951 r. Nr 63, poz. 435 i z 1956 Nr 1, poz. 9).
§  6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 2 pkt 3 dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 8 maja 1972 r. (Dz.U.72.19.144) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 27 maja 1972 r.
2 § 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 8 maja 1972 r. (Dz.U.72.19.144) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 27 maja 1972 r.