Urzędowy spis leków oraz inne wykazy surowców farmaceutycznych i leków gotowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1951.63.435

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 stycznia 1956 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA
z dnia 29 listopada 1951 r.
w sprawie urzędowego spisu leków oraz innych wykazów surowców farmaceutycznych i leków gotowych.

Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1951 r. o środkach farmaceutycznych i odurzających oraz artykułach sanitarnych (Dz. U. R. P. Nr 1, poz. 4) zarządza się, co następuje:
Urzędowy spis leków obejmuje surowce farmaceutyczne i leki gotowe, stosowane w lecznictwie ludzi, z wyjątkiem stosowanych wyłącznie w dentystyce i homeopatii.
Oprócz urzędowego spisu leków Minister Zdrowia ustala wykazy surowców farmaceutycznych i leków gotowych:
1)
czasowo dopuszczonych do obrotu w celu stosowania w lecznictwie ludzi,
2)
stosowanych w celu zapobiegania bądź rozpoznawania chorób u ludzi,
3)
stosowanych wyłącznie w dentystyce,
4)
stosowanych wyłącznie w homeopatii,
5) 1
wprowadzanych do obrotu przez apteki otwarte, przeznaczone wyłącznie do skupu i sprzedaży leków gotowych, produkowanych za granicą.
Urzędowy spis leków i wykazy wymienione w § 2 oraz ich zmiany ustala Minister Zdrowia w drodze obwieszczenia ogłoszonego w Monitorze Polskim.
1.
Surowce farmaceutyczne i leki gotowe, nie umieszczone w urzędowym spisie leków bądź w wykazach wymienionych w § 2 lub z nich skreślone, mogą być nadal wyrabiane przez okres trzech miesięcy oraz wprowadzane do obrotu przez okres sześciu miesięcy od dnia ustalenia urzędowego spisu leków bądź wykazów wymienionych w § 2, albo od dnia wprowadzenia w nich zmian.
2.
Po upływie okresu sześciu miesięcy, o których mowa w ust. 1, surowce farmaceutyczne i leki gotowe określone w ust. 1 mogą być do czasu wyczerpania istniejących zapasów stosowane w szpitalach, będących zakładami społecznymi służby zdrowia, a także wprowadzone do obrotu przez apteki otwarte, wskazane przez przedsiębiorstwo państwowe "Centrala Aptek Społecznych".
3.
Przedsiębiorstwo Państwowe "Centrala Aptek Społecznych" ustalać będzie również wykaz aptek otwartych, w których wyczerpany zostanie zapas, o którym mowa w ust. 2.
Utrzymuje się w mocy urzędowy spis leków, ustalony w drodze obwieszczenia przewidzianego w § 1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 października 1950 r. w sprawie urzędowego spisu leków (Dz. U. R. P. Nr 47, poz. 433) do czasu wydania urzędowego spisu leków oraz wykazów przewidzianych w § 2 pkt 2 niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 9 ustawy z dnia 8 stycznia 1951 r. o środkach farmaceutycznych i odurzających oraz artykułach sanitarnych (Dz. U. R. P. Nr 1, poz. 4).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 2 pkt 5 dodany przez § 1 rozporządzenia z dnia 13 grudnia 1955 r. (Dz.U.56.1.9) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 stycznia 1956 r.