Urzędowe badanie co do włośni dzików i świń.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1953.49.243

| Akt utracił moc
Wersja od: 2 grudnia 1953 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA
z dnia 17 listopada 1953 r.
w sprawie urzędowego badania co do włośni dzików i świń.

Na podstawie art. 7 i 41 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa (Dz. U. z 1933 r. Nr 60, poz. 454 i z 1938 r. Nr 18, poz. 132) zarządza się, co następuje:
Wprowadza się na obszarze całego państwa obowiązek urzędowego badania mięsa dzików, a także świń, poddanych ubojowi dla spożycia we własnym gospodarstwie domowym, w celu ustalenia, czy mięso to jest wolne od włośni.
Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 20 maja 1951 r. w sprawie urzędowego badania co do włośni dzików i świń (Dz. U. Nr 28, poz. 218).
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.