Urzędowe badanie co do włośni dzików i świń.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1951.28.218

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 maja 1951 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I REFORM ROLNYCH
z dnia 20 maja 1951 r.
w sprawie urzędowego badania co do włośni dzików i świń.

Na podstawie art. 7 i art. 41 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa (Dz. U. R. P. z 1933 r. Nr 60, poz. 454 i z 1938 r. Nr 18, poz. 132) zarządza się, co następuje:
Wprowadza się na obszarze m. st. Warszawy i m. Łodzi oraz województw: bydgoskiego, poznańskiego, gdańskiego, olsztyńskiego, białostockiego, szczecińskiego, koszalińskiego, zielonogórskiego, wrocławskiego, łódzkiego, opolskiego i katowickiego - urzędowe badanie co do włośni dzików, a także świń, poddawanych ubojowi w celu spożycia we własnym gospodarstwie domowym.
Uchyla się rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 7 czerwca 1947 r. w sprawie urzędowego badania co do włośni dzików i świń (Dz. U. R. P. Nr 52, poz. 276) oraz z dnia 13 września 1950 r. w sprawie urzędowego badania co do włośni dzików i świń (Dz. U. R. P. Nr 45, poz. 415).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.