Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.878

| Akt obowiązujący
Wersja od: 11 maja 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII 1
z dnia 25 kwietnia 2019 r.
w sprawie urządzeń niezbędnych do wykonywania instalacji, sprawdzania, przeglądów i napraw tachografów analogowych lub cyfrowych

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o tachografach (Dz. U. poz. 1480) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) wykaz urządzeń niezbędnych do wykonywania instalacji, sprawdzania, przeglądów i napraw tachografów analogowych lub cyfrowych, zwanych dalej "tachografami", oraz szczegółowe wymagania, które muszą być spełnione przez te urządzenia;
2) dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań, o których mowa w pkt 1;
3) zakres i sposób dokumentowania wykonywanych czynności w zakresie posiadanego zezwolenia;
4) zakres i sposób pobierania danych dotyczących każdego użycia karty warsztatowej oraz przechowywania tych danych w postaci elektronicznej.
§  2.  Wykaz urządzeń niezbędnych do wykonywania instalacji, sprawdzania, przeglądów i napraw tachografów, szczegółowe wymagania, które muszą być spełnione przez te urządzenia, oraz dokumenty potwierdzające spełnianie szczegółowych wymagań przez te urządzenia określa załącznik do rozporządzenia.
§  3. 
1.  Podmiot prowadzący działalność w zakresie instalacji tachografów, instalacji i sprawdzania tachografów oraz instalacji, sprawdzania, przeglądów i napraw tachografów dokumentuje wykonane czynności w protokole.
2.  W protokole z wykonanych czynności zamieszcza się w szczególności:
1) datę przyjęcia i wydania tachografu;
2) dane zleceniodawcy, w tym imię i nazwisko, miejsce i adres zamieszkania albo firmę, siedzibę i adres;
3) dane identyfikujące pojazd, w tym numer identyfikacyjny pojazdu i numer rejestracyjny pojazdu;
4) dane identyfikujące tachograf, w tym znaki homologacji i numery fabryczne części składowych;
5) informacje o miejscach i formie zabezpieczeń nałożonych na elementy składowe tachografu oraz znajdujących się na nich specjalnych cechach i danych identyfikacyjnych, przy przyjęciu i przy wydaniu tachografu;
6) informacje o miejscu nałożenia tabliczki instalacyjnej;
7) informacje o wykrytych urządzeniach lub przedmiotach lub zainstalowanym oprogramowaniu, wykonanych lub przeznaczonych do celów podrabiania lub przerabiania danych rejestrowanych przez tachograf, albo informację o ich niewykryciu;
8) informacje o spełnieniu przez tachograf wymagań w zakresie dopuszczalnych błędów, o ile wyznaczanie błędów było wykonane;
9) informacje o pobraniu lub braku możliwości pobrania danych z tachografu i wskazaniu przyczyn niepobrania tych danych;
10) podpis pracownika odpowiedzialnego za wykonane czynności lub dane identyfikujące tego pracownika, w przypadku prowadzenia dokumentacji w systemie informatycznym.
3.  Do protokołu z wykonanych czynności dołącza się jako załączniki:
1) wydruki techniczne wykonane przy przyjęciu i wydaniu tachografu albo użyte wykresówki do tachografów analogowych;
2) dokumentację dotyczącą:
a) oględzin zewnętrznych tachografu oraz poprawności jego instalacji,
b) sprawdzenia poprawności wskazań i rejestracji: prędkości, długości drogi, czasu, danych dotyczących czynności kierowców oraz wymaganych zdarzeń i usterek tachografu,
c) oznaczeń rozmiaru i konstrukcji opon oraz wyznaczonego obwodu tocznego kół pojazdu,
d) wartości stałej tachografu oraz współczynnika charakterystycznego pojazdu.
4.  Protokół wraz z załącznikami może być sporządzony w postaci papierowej lub w systemie informatycznym.
§  4. 
1.  Każde użycie karty warsztatowej musi być dokumentowane.
2.  Dane zapisane na karcie warsztatowej posiadacz karty kopiuje na inny nośnik, zapewniający spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 4.
3.  Kopia danych zawiera wszystkie dane zapisane na karcie warsztatowej. Częstotliwość kopiowania uwzględnia rzeczywistą możliwość gromadzenia danych na kartach warsztatowych i gwarantuje ich nieutracenie przez nadpisanie nowymi danymi.
4.  Dane skopiowane z kart warsztatowych podmiot prowadzący warsztat przechowuje w oryginalnym formacie w sposób uporządkowany, zapewniający ich bezpieczeństwo oraz możliwość ponownego odczytania.
§  5.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 2

ZAŁĄCZNIK 

WYKAZ URZĄDZEŃ NIEZBĘDNYCH DO WYKONYWANIA INSTALACJI, SPRAWDZANIA, PRZEGLĄDÓW I NAPRAW TACHOGRAFÓW, SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA, KTÓRE MUSZĄ BYĆ SPEŁNIONE PRZEZ TE URZĄDZENIA, ORAZ DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE SZCZEGÓŁOWYCH WYMAGAŃ PRZEZ TE URZĄDZENIA

1 Minister Przedsiębiorczości i Technologii kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Przedsiębiorczości i Technologii (Dz. U. poz. 93).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 19 kwietnia 2006 r. w sprawie wymagań niezbędnych do prowadzenia warsztatu w zakresie napraw, instalacji lub sprawdzania tachografów cyfrowych oraz zakresu i sposobu dokumentowania czynności przy wykonywaniu tych usług (Dz. U. poz. 511), które utraciło moc z dniem 31 grudnia 2018 r. zgodnie z art. 73 pkt 2 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o tachografach (Dz. U. poz. 1480).