§ 2. - Urządzanie cmentarzy, prowadzenie ksiąg cmentarnych oraz chowanie zmarłych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1972.47.299

Akt utracił moc
Wersja od: 29 marca 2002 r.
§  2.
1.
Cmentarz należy utrzymywać jako teren zielony o założeniu parkowym.
2.
Zieleń na cmentarzu (drzewa, krzewy, trawniki i kwiaty) podlega ochronie przed niszczeniem. Sadzenie lub wycinanie drzew na cmentarzach może nastąpić tylko w wypadkach uzasadnionych racjonalną gospodarką zadrzewianiem oraz zgodnie z planem zagospodarowywania terenu cmentarza.
3.
Teren cmentarza powinien mieć ogrodzenie z trwałego materiału, przy czym wysokość ogrodzenia nie może być niższa niż 1,5 m.