Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.836 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 11 maja 2020 r.
Art.  25.  [Wejście w życie]

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 maja 2011 r., z wyjątkiem art. 3, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.