Art. 9. - [Rachunek bankowy do gromadzenia środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej; przekazywanie środków agencjom płatniczym] - Uruchamianie środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.166.1611

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 maja 2004 r.
Art.  9. [Rachunek bankowy do gromadzenia środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej; przekazywanie środków agencjom płatniczym]
1.
Środki pochodzące z Funduszu są gromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym ministra właściwego do spraw finansów publicznych, prowadzonym przez Narodowy Bank Polski.
2.
Środki pochodzące z Funduszu zgromadzone na rachunku bankowym, o którym mowa w ust. 1, są przekazywane przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych agencjom płatniczym na podstawie wniosków ministra właściwego do spraw rozwoju wsi i ministra właściwego do spraw rynków rolnych.
3.
Obsługę bankową rachunków agencji płatniczych w zakresie środków pochodzących z Funduszu i krajowych środków publicznych przeznaczonych na współfinansowanie prowadzi Narodowy Bank Polski na podstawie umów rachunku bankowego.