Art. 8. - [Cofnięcie akredytacji] - Uruchamianie środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.166.1611

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 maja 2004 r.
Art.  8. [Cofnięcie akredytacji]
1.
Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia, cofa akredytację, jeżeli agencja płatnicza nie spełnia wymaganych kryteriów akredytacyjnych i nie wprowadzi w wyznaczonym terminie zmian, które powinny być wprowadzone w celu spełnienia wszystkich kryteriów akredytacyjnych, określając w szczególności:
1)
nazwę i siedzibę agencji płatniczej, której cofnięto akredytację;
2)
przyczyny cofnięcia akredytacji;
3)
datę cofnięcia akredytacji.
2.
Agencja płatnicza, której została cofnięta akredytacja, niezwłocznie przekazuje pełną dokumentację i bazy danych w zakresie udzielonej akredytacji agencji płatniczej wskazanej przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.