Art. 5. - [Obowiązki sprawozdawcze agencji płatniczych i jednostki koordynującej] - Uruchamianie środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.166.1611

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 maja 2004 r.
Art.  5. [Obowiązki sprawozdawcze agencji płatniczych i jednostki koordynującej]
1.
Agencje płatnicze, każda w zakresie swojej właściwości, przekazują odpowiednio ministrowi właściwemu do spraw rozwoju wsi i ministrowi właściwemu do spraw rynków rolnych, zwanych dalej "jednostką koordynującą", wymagane przepisami Unii Europejskiej sprawozdania i informacje, w szczególności z zakresu:
1)
planowanych wydatków z Funduszu;
2)
dokonanych wydatków z Funduszu;
3)
danych sprawozdawczych dotyczących wydatków z Funduszu.
2.
Jednostka koordynująca na podstawie otrzymanych sprawozdań i informacji, o których mowa w ust. 1, sporządza sprawozdania i informacje, które przesyła Komisji Europejskiej w terminach określonych przepisami Unii Europejskiej.
3.
W uzasadnionych przypadkach jednostka koordynująca może wystąpić do Komisji Europejskiej o przedłużenie terminów przekazania sprawozdań i informacji, o których mowa w ust. 2.
4.
Minister właściwy do spraw rozwoju wsi i minister właściwy do spraw rynków rolnych określą, w drodze rozporządzenia, zakres, tryb oraz terminy przekazywania sprawozdań i informacji, o których mowa w ust. 1, uwzględniając przepisy Unii Europejskiej dotyczące obowiązków sprawozdawczych związanych z wydatkowaniem środków pochodzących z Funduszu.