Art. 4. - [Udzielenie warunkowej akredytacji] - Uruchamianie środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.166.1611

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 maja 2004 r.
Art.  4. [Udzielenie warunkowej akredytacji]
1.
Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w przypadku gdy jednostka organizacyjna nie spełnia wszystkich kryteriów akredytacyjnych, o których mowa w art. 2, może udzielić na czas oznaczony warunkowej akredytacji w trybie, o którym mowa w art. 3 ust. 1, określając:
1)
nazwę i siedzibę agencji płatniczej;
2)
zakres udzielonej akredytacji;
3)
datę udzielenia akredytacji;
4)
zmiany, które powinny być wprowadzone w celu spełnienia wszystkich kryteriów akredytacyjnych, oraz termin wprowadzenia tych zmian.
2.
Minister właściwy do spraw finansów publicznych przekazuje Komisji Europejskiej informacje i dokumenty dotyczące warunkowego ustanowienia agencji płatniczej oraz wszelkich zmian w tym zakresie.