Art. 3. - [Ustanowienie agencji płatniczej] - Uruchamianie środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.166.1611

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 maja 2004 r.
Art.  3. [Ustanowienie agencji płatniczej]
1.
Minister właściwy do spraw finansów publicznych ustanawia agencję płatniczą, w drodze rozporządzenia, określając:
1)
nazwę i siedzibę agencji płatniczej;
2)
zakres udzielonej akredytacji;
3)
datę udzielenia akredytacji.
2.
Minister właściwy do spraw finansów publicznych przekazuje Komisji Europejskiej informacje i dokumenty dotyczące ustanowienia agencji płatniczej oraz wszelkich zmian w tym zakresie.