Art. 2. - [Akredytacja - agencje płatnicze] - Uruchamianie środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.166.1611

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 maja 2004 r.
Art.  2. [Akredytacja - agencje płatnicze]
1.
Środki pochodzące z Funduszu mogą być wydatkowane przez jednostki organizacyjne, którym minister właściwy do spraw finansów publicznych udzielił akredytacji jako agencjom płatniczym.
2.
Minister właściwy do spraw finansów publicznych przed udzieleniem akredytacji dokonuje sprawdzenia stanu przygotowania jednostki organizacyjnej do obsługi środków pochodzących z Funduszu i ustala, czy procedury i struktura organizacyjna danej jednostki gwarantują, że:
1)
udzielenie zgody na dokonanie płatności ze środków Funduszu będzie poprzedzone sprawdzeniem wniosku o płatność pod względem formalnym i merytorycznym;
2)
płatności będą rejestrowane w księgach rachunkowych;
3)
niezbędne dokumenty będą składane w ustalonym terminie i wymaganej formie.
3.
Minister właściwy do spraw finansów publicznych może powierzyć sprawdzenie, o którym mowa w ust. 2, innym podmiotom uprawnionym do przeprowadzania audytu zewnętrznego.
4.
Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, kryteria akredytacyjne dla agencji płatniczych, uwzględniając w szczególności:
1)
funkcje agencji płatniczych wobec Funduszu;
2)
warunki przekazania niektórych funkcji agencji płatniczej innym jednostkom organizacyjnym;
3)
tryb tworzenia procedur dotyczących realizacji płatności i podziału obowiązków;
4)
konieczność zapewnienia przez agencję bezpieczeństwa systemów informatycznych;
5)
konieczność zapewnienia przez agencję prowadzenia rachunkowości i ewidencji dłużników;
6)
rozliczanie zaliczek i stosowanie zabezpieczeń należności;
7)
prawidłowe funkcjonowanie audytu wewnętrznego;
8)
tryb postępowania z płatnościami nienależnymi.