Art. 14. - Uruchamianie środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.166.1611

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 maja 2004 r.
Art.  14.

Ustawa wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej, z wyjątkiem:

1)
art. 2-4,
2)
art. 7 ust. 6a pkt 1 i art. 11a ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 11, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą,
3)
art. 82 ust. 3a ustawy, o której mowa w art. 13, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą
-
które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.